مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34/2043

شماره: 34/2043
تاریخ: 1380/12/18
از:
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
به:
وزارت نيرو - وزارت نفت
موضوع:
برقي كردن چاههاي آب كشاورزي
درخواست شماره 100/30/57337 مورخ 27/9/1380 وزارت نيرو در خصوص تعيين مبالغ مربوط به هزينه توليد و انتقال هر كيلو وات انشعاب واگذار شده براي برقي كردن چاههاي كشور در جلسه مورخ 13/11/1380 شوراي اقتصاد مطرح شد و به استناد بند 3 ماده واحده قانون تسهيل برقي كردن چاههاي كشاورزي ، هزينه توليد و انتقال هر كيلووات انشعاب واگذار شده براي برقي كردن چاههاي كشاورزي در سالهاي 1377 الي 1379 معادل شش ميليون و پانصد و هشتاد و سه هزار و پانصد ( 6583500 ) ريال تعيين گرديد كه براي سال 1380 و سالهاي 1381 به بعد نيز قابل اعمال است .
محمد ستاري فر
معاون اول رييس جمهور و رييس سامان
رونوشت:

- رييس مجلس شوراي اسلامي ، معاون اول رييس جمهور ، دفتر رييس جمهور ، دفتر هيات دولت ، اعضاء شوراي اقتصاد ، معاون رييس جمهور در امورحقوقي و مجلس ، دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور ، ديوان محاسبات كشور ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كميسيون امور برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، دفتر خدمات مشاوره رييس جمهور ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، استانداريها ، كليه معاونتهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها ، شركت ملي نفت ايران ، شركت توانير ، دفتر امور انرژي

تصویر نامه: