مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 333/ ب م

شماره: 333/ ب م
تاریخ: 1380/11/29
از:
وزارت نفت
به:
جناب آقاي داوودي - مدير كل محترم امور انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
موضوع:
برقي كردن چاههاي كشاورزي
با سلام ،

عطف به نامه شماره 15349/49 مورخ 13/11/80 مراتب ذيل را باطلاع ميرساند .

منظور نمودن كليه بند هاي مندرج در آيين نامه اجرائي بند هـ - تبصره ( 27 ) قانون بودجه سال 1380 مصوب هيات محترم وزيران به شماره 59595/ت 22380 هـ - مورخ 27/12/1379 پس از حذف ماده ( 2 ) آن بعنوان آيين نامه اجرائي برقي كردن چاه هاي كشاورزي براي سال 1381 از نظر اين معاونت بلامانع است . بديهي است كه اين آيين نامه بمنظور كمك بمبلغ 180 ميليارد ريال از منابع داخلي وزارت نفت بابت يارانه وام هاي موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي بوده كه بايد متناسباً با مبلغ مصوب براي سال 1381 جهت اين عمليات تنظيم گردد .

محمد ملاكي
معاون وزير در امور برنامه ريزي
رونوشت:

- مدير محترم برنامه ريزي تلفيقي
- امور بررسي و ارزيابي فرآيند
تصویر نامه: