مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/8611/30874

شماره: 23/11/8611/30874
تاریخ: 1380/10/24
از:
توانير
به:
جناب آقاي مهندس رحمتي - معاونت محترم امور زير بنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
موضوع:
اجراي بند ج ماده 33 قانون بودجه سال 1380
به پيوست كپي نامه شماره 7901/11/23 مورخ 2/10/80 كه در پاسخ به يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تهيه شده بود و هم چنين نامه شماره 7391/م /11 مورخ 6/9/80 شركت توزيع نيروي برق استان قزوين جهت استحضار ارسال مي گردد .

بطوريكه ملاحظه مي فرماييد به نظر وزارت نيرو  بر اساس ضوابط موجود صرفاً هزينه برق مصرفي تونلها ، و نقاط مه گير و مبادي ورودي شهر ها بر عهده وزارت نيرو است و در ساير نقاط اگر وزارت راه و ترابري پروژه روشنايي معابر اجرا نمود ، هزينه برق مصرفي بر عهده وزارت نيرو  نيست و بايد يا ادارات وزارت راه و ترابري و يا هر دستگاه ديگري هزينه آنرا تامين نمايد . در حاليكه وزارت راه و ترابري كلاً هزينه برق مصرفي روشنايي معابر جاده هاي خارج از شهر را بر عهده شركت هاي تابعه وزارت نيرو مي داند و در قزوين براي توجيه نظر خود ظاهراً حدود 70 كيلومتر از مسير قزوين - تهران را كه چراغ نصب نموده مه گير قلمداد مي نمايد .
 

محمد احمديان
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- شركت برق منطقه اي زنجان جهت اطلاع و توقف عمليات تا ارائه راهكار از سوي معاونت امور زير بنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
- معاوت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: