مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/7704/27984

شماره: 23/11/7704/27984
تاریخ: 1380/09/26
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
متقاضيان كشاورزي
پيرو بخشنامه شماره 100/30/56485 مورخ 4/9/80 به اطلاع مي رساند عبارت ذيل بايستي از بند 9-78-4 الحاقيه شماره يك آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق حذف گردد .

" ( استفاده 20 ساعته در شبانه روز از انشعاب ) "

همچنين " متن جايگزين " در صفحه 7 و در بند 1-16-4 ( در ابتداي صفحه 7 از 8 الحاقيه شماره يك ) حذف مي گردد .

محمد احمديان
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- معاونت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: