مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 20791/44491

شماره: 20791/44491
تاریخ: 1380/10/20
از:
رياست جمهوري
به:
جناب آقاي قاضي زاده - معاون محترم برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو
موضوع:
پيش نويس لايحه محدوده حريم شهر و روستا
جناب آقاي جهانگرد - معاون محترم برنامه ريزي و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن

جناب آقاي روح الامين - معاون محترم عمران و صنايع و روستايي وزارت جهاد كشاورزي

جناب آقاي قاضي زاده فرد - معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح

جناي آقاي مومني - معاون محترم اقتصاد و حمل و نقل وزارت راه و ترابري

جناب آقاي اسلامي - معاون محترم برنامه ريزي ، توسعه و فن آوري وزارت صنايع و معادن

جناب آقاي كلاهدوز - معاون محترم امور پشتيباني و صنعتي وزارت نفت

جناب آقاي قاضي زاده - معاون محترم برنامه ريزي و نظارت وزارت نيرو

جناب آقاي رحمتي - معاون محترم امور زير بنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

جناب آقاي حجت  - معاون محترم محيط زيست استاني سازمان حفاظت محيط زيست

جناب آقاي قباديان - معاون محترم و برنامه ريزي و امور مجلس سازمان انرژي اتمي
 

با احترام ، به پيوست تصوير نامه شماره 1074/300 مورخ 10/5/1380 وزارت مسكن و شهرسازي و ضمايم آن در خصوص " پيش نويس لايحه محدوده حريم شهر و روستا " كه بر اساس تصميم جلسه مورخ 22/1/1380 كمسيون امور زير بنايي ، صنعت و محيط زيست تهيه گرديده و با اولويت در دستور كار كميسيون فرعي قرار خواهد گرفت ، جهت استحضار ارسال مي گردد .
 

بايزيد مردوخي
تصویر نامه: