مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 82423/30/100

شماره: 82423/30/100
تاریخ: 1379/12/28
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي ، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان توانير
موضوع:
ابلاغ الحاقيه شماره (1) آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

به استناد مواد 7 و 9قانون سازمان برق ايران « الحاقيه شماره 1 » آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق جهت اجرا ابلاغ مي گردد .

- متن كامل آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق سال 1380

 


 

 

الحاقيه شماره 1
آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق


77-4- متقاضيان با قدرت تا 30 كيلووات
جدول شماره يك

هزينه ها به ازاء هر انشعاب 25 آمپر تكفاز ( اعم از متقاضيان واقع در سطح و يا ارتفاع )

مناطق مشمول

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ريال ( 1 )

دستگاه اندازه گيري ، سرشكن نيرو رساني ، قدرالسهم زمين ريال ( 2 )

جمع كل

شهرستان تهران و كرج
( كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده )

569250

1630750

2200000

محدوده خدمات شهري
مشهد - اصفهان - تبريز - شيراز

569250

1430750

2000000

كليه مناطق تحت مديريت شركتهاي برق منطقه اي گيلان و مازندران به استثنا خانه هاي روستايي

569250

930750

1500000

محدوده خدمات شهري ساير مناطق كشور

569250

930750

1500000

1-77-4- هزينه اشتراكهاي با آمپراژ متفاوت متناسب با ميزان آمپر درخواستي نسبت به ارقام فوق محاسبه مي شود .

2-77-4- متقاضيان روستايي تا 25 آمپر تكفاز كه فاصله آنها از شبكه كمتر از 100 متر باشد و همچنين مراكز مخابراتي ، دفاتر پستي ، خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي كه فاصله آنها از شبكه كمتر از 200 متر باشد در سال 1380 از پرداخت مبالغ مذكور در ستون دوم ( به استثناء وسايل اندازه گيري ) معاف هستند .

3-77-4- واگذاري انشعاب 15 آمپر خانگي براي مناطق روستايي مجاز و هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق در اين موارد برابر 341550 ريال خواهد بود . متقاضيان خانگي روستايي از پزداخت هزينه وسايل اندازه گيري معاف مي باشند . ساير متقاضيان روستايي ملزم به پرداخت هزينه وسايل اندازه گيري همانند متقاضيان خارج از محدوده خدمات شهري خواهند بود .

4-77-4- در خارج از محدوده خدمات شهري اگر تامين برق از شبكه موجود مقدور باشد مشابه مشتركين داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد و در صورتي كه احداث و يا تقويت تاسيسات مورد نياز توسط متقاضي انجام گيرد ، متقاضي مذكور از پرداخت هزينه هاي سرشكن نيرو رساني و قدرالسهم زمين معاف بوده و فقط هزينه دستگاه اندازه گيري را پرداخت مي نمايد .

هزينه دستگاه اندازه گيري براي اين گونه مشتركين تكفاز 330000 و سه فاز غير ديماندي 660000 ريال مي باشد .

5-77-4- در مناطق گرمسيري مي توان انشعاب 50 آمپر تكفاز نيز واگذار نمود .

6-77-4- شركت تحت هيچ عنوان مجاز به دريافت مبالغي بيش از جدول فوق نمي باشد .

7-77-4- متقاضيان برق با توجه به بند 67-4 اين آيين نامه مي بايد نسبت به واگذاري زمين اقدام و بهاي آن را مطابق بند 68-4 دريافت نمايند . براي محاسبه زمين متقاضيان خانگي و تجاري ضريب همزماني 50 درصد در نظر گرفته مي شود كه با نظر هيات مديره شركت تا 20± در صد (40 تا 60 درصد) مي تواند تغيير يابد.

78-4- متقاضيان با قدرت 30 كيلووات و بيشتر 
جدول شماره دو
ارقام ريال به ازاء هر كيلووات

قدرت درخواستي كيلووات

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب (1)

سرشكن نيرورساني به علاوه قدرالسهم زمين پست (2)

سهم تجهيزات پست در صورت واگذاري به صورت ولتاژ ثانويه (3)

دستگاه اندازه گيري  ( 4)

250-30
تغذيه بصورت ولتاژ ثانويه

330000

330000

0

تهيه و تامين آن بر عهده متقاضي است

250-30
تغذيه بصورت ولتاژ اوليه

330000

بعهده متقاضي

0

تهيه و تامين آن بر عهده متقاضي است

250 كيلووات و بيشتر
تغذيه بصورت ولتاژ ثانويه

330000 + قدرت × 25.85

330000

82500+ قدرت × 275

تهيه و تامين آن بر عهده متقاضي است

250 كيلووات و بيشترتغذيه بصورت ولتاژ اوليه

330000 + قدرت × 25.85

به عهده متقاضي

0

تهيه و تامين آن بر عهده متقاضي است

1-78-4- هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ( ستون يك ) هيچگاه از 900000 ريال به ازاء هر كيلووات قدرت درخواستي بيشتر نخواهد شد .

2-78-4- از هيچيك از متقاضيان برق علاوه بر قدرالسهم زمين پست ( در ستون دوم هزينه مربوط به قدرالسهم زمين محاسبه شده است ) وجهي بابت زمين دريافت نخواهد شد و متقاضيان تنها با توجه به بند 67-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مي بايد نسبت به واگذاري زمين اقدام و بهاي آن را طبق بند 68-4 دريافت نمايند . براي محاسبه زمين متقاضيان خانگي و تجاري ضريب همزماني 50 درصد در نظر گرفته مي شود كه با نظر هيات مديره شركت تا 20 ± درصد مي تواند تغيير نمايد .

3-78-4- شركت تحت هيچ عنوان مجاز به دريافت مبالغي بيش از جدول فوق نمي باشد .

4-78-4- شركتها حتي در مواقعي كه هزينه ها ي نيرورساني و تجهيز پستهاي برق در داخل محدوده خدمات شهري بيش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاري عمليات نيرو رساني و تجهيز پستهاي برق بر عهده متقاضيان و يا دريافت مبالغ اضافي نمي باشند در جدول فوق كليه هزينه هاي توسعه ، اصلاح و بهينه سازي شبكه منظور شده است .

5-78-4- در خارج از محدوده خدمات شهري احداث خط و احداث و تجهيز پست متناسب با قدرت قراردادي به عهده متقاضي اول مي باشد و متقاضي بعدي مي بايد علاوه بر احداث خط در صورت نياز سهم تجهيزات پست را با توجه به رابطه زير به ازاء هر كيلووات پرداخت نمايد.

سهم تجهيزات پست به ازاء هر كيلووات = 82500 + قدرت × 275

متقاضيان مربوطه از پرداخت ستون دوم معاف مي باشند .

6-78-4- در خارج از محدوده خدمات شهري اگر تامين برق از شبكه موجود مقدور باشد مشابه مشتركين داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد .

7-78-4- سهم تجهيزات پست براي مشتركين 7 مگا وات و بالاتر در صورتي كه تغذيه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر كيلووات به شرح زير محاسبه مي شود.

سهم تجهيزات پست به ازاء هر كيلووات = 330000 + 22 × كيلووات قدرت

8-78-4- هزينه فيدر خط كه به عهده متقاضي مي باشد در سال جاري در هزينه هاي تامين برق منظور شده است و متقاضيان براي آن پرداخت جداگانه اي نخواهد داشت مگر آنكه خواهان فيدر اختصاصي باشند كه در اين صورت هزينه آن از طرف شركت اعلام مي گردد .
در صورتيكه ظرفيت مورد تقاضا برابر ظرفيت فيدر باشد ، فيدر اختصاصي محسوب نخواهد شد .
مشتركيني كه داراي فيدر اختصاصي مي باشند در صورت درخواست افزايش قدرت تا تكميل ظرفيت فيدر از پرداخت هزينه آن معاف مي باشند . چون در سال 1380 هزينه فيدر در هزينه انشعاب ملحوظ شده ، شركتها با در نظر گرفتن هزينه فيدر و ميزان افزايش قدرت هزينه انشعاب جهت افزايش قدرت اين گونه مشتركين را با تاييد هيات مديره تعديل خواهند نمود .

9-78-4- در سال 1380 هزينه انشعاب مشتركين توليد كشاورزي ( استفاده 20 ساعت در شبانه روز از انشعاب ) به شرح زير مي باشد :

1 - واگذاري به صورت ولتاژ متوسط           227700 ريال به ازاء هر كيلووات

2 - واگذاري به صورت ولتاژ ضعيف             188100 ريال به ازاء هر كيلووات

79-4- انشعابات نوع ج موضوع ماده 2-16-4

1-79-4- كليه مشتركين كشاورزي ضرورتاً مي بايد قراردادهاي استفاده از انشعاب را براي مدت 20 ساعت در شبانه روز با شركتها انعقاد نمايند .

2-79-4- مشتركين / متقاضيان غير كشاورزي كه مايل به انعقاد قراردادهاي 20 ساعته بهره برداري از انشعاب مي باشند هزينه انشعاب ( ستون اول جدول شماره يك و دو مواد 77-4 و 78-4 ) را با ضريب 3/2 پرداخت خواهند نمود .

80-4- جدول هزينه هاي متفرقه

جدول شماره سه                                                                   ارقام به ريال 

شرح خدمات

25 آمپر سه فاز و كمتر

30 كيلووات و بيشتر

تكفاز

سه فاز

فشار ضعيف

فشار قوي

تغيير مكان داخلي وسايل اندازه گيري

33000

82500

220000

برآورد شركت

آزمايش وسايل اندازه گيري

11000

22000

38500

55000

خدمات قطع و وصل در نقطه تحويل

11000

22000

38500

55000

صدور قبض المثني در صورت قصور مشترك در نگهداري قبض اصلي

1100

1100

2200

2200

ارسال اطلاعيه تسويه حساب

5500

5500

16500

16500

قرائت وسايل اندازه گيري و صدور صورتحساب به درخواست مشترك خارج از برنامه عادي

1100

1100

33000

33000

تغيير نام

11000

22000

38500

55000

 اصلاحات مربوط به آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق - سال 1380 

شماره صفحه

شماره بند

شماره خط

متن فعلي

متن جايگزين

7

1-16-4

 2

پمپاژ مجدد براي توليد 

پمپاژ مجدد ، در مدت 20 ساعت از شبانه روز براي توليد 

12

1-35-4 ( هـ

 -

هـ) واگذاري انشعاب برق در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها وانهار آبياري ممنوع است 

12

1-36-4

 2

صنايع ، معادن و فلزات ، جهاد سازندگي ، كشاورزي 

صنايع و معادن ، جهاد كشاورزي 

13

2-36-4

نيرو ، معادن و فلزات ، دفاع و پشتيباني ، نيرو هاي مسلح ، جهاد سازندگي ،كشاورزي و نفت 

نيرو ، صنايع و معادن ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، جهاد كشاورزي و نفت 

25

4-56-4

محاسبه حداقل بهاي قدرت ( معادل حداقل بهاي برق تعرفه صنعتي ) 

محاسبه بهاي قدرت 

28

1-61-4

 در ادامه متن

شركت در مورد قطع برق مشتركين كشاورزي كه بيش از پروانه صادره ، بهره برداري مي نمايند پس از كسب نظر و تاييد شركتهاي آب منطقه اي اقدام خواهد كرد 

28

1-62-4

مابه التفاوت آن توسط مشترك پرداخت مي گردد 

مابه التفاوت آن توسط مشترك پرداخت و يا دريافت مي گردد 

28

2-62-4

بخشي از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت مي شود 

 بخشي از ارزش انشعاب به مشترك پرداخت و يا دريافت مي شود

30

64-4

عنوان بند 

تامين برق مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات 

تامين برق متقاضيان با قدرت كمتر از 30 كيلووات 

31

2-64-4

 و يا تقويت

و يا هزينه تقويت 

31

65-4

عنوان بند 

مشتركين با قدرت 30 كيلووات و بيشتر 

متقاضيان با قدرت 30 كيلووات و بيشتر 

31

1-1-65-4

با قدرت بيش از 250 كيلووات  

با قدرت 250 كيلووات و بيشتر 

31

4-1-65-4

 1

بيش از 7 مگا وات 

7 مگا وات و بيشتر 

32

1-2-65-4

فيدر مربوط 

فيدر مربوطه 

35

70-4

عنوان بند 

تامين برق واحدهاي مسكوني ، تجاري ، عمومي ، پاساژها و بلوكهاي ساختماني 

تامين برق واحد هاي مسكوني ، تجاري ، عمومي واقع در پاساژها ، بلوكهاي ساختماني و مجموعه هاي ساختماني واقع در سطح محصور

 

حبيب ا ... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت: