مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 232/11/7877/15527

شماره: 232/11/7877/15527
تاریخ: 1379/11/11
از:
توانير
به:
به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
عدم قطع برق اماكن گمركي
با سلام

پيرو اطلاعيهشماره 3692/11/23 مورخ 8/6/74 باطلاع ميرساند بعضاً مشاهده مي شود بدليل بدهي وجوه برق مصرفي گمركات ، نسبت به قطع برق آنها اقدام مي گردد . با توجه به اهميت تامين برق گمركات اجرائي و توافق بعمل آمده در مورد پرداخت صورتحسابهاي برق صادره ، خواهشمند است تا اطلاع ثانوي از قطع برق اماكن گمركي اكيداً خودداري و ميزان بدهي آنها در اسرع وقت به سازمان توانير اعلام گردد تا ترتيب بازپرداخت وجوه مذكور داده شود .
 

محمد ملاكي
معاون امور برق وزارت نيرو و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- جناب آقاي كرباسيان معاونت محترم وزير امور اقتصادي و دارائي و رييس كل گمرك ايران عطف به نامه شماره 206655/806/12/83 مورخ 12/10/79 جهت استحضار
- معاونت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
- دبيرخانه
تصویر نامه: