مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/9190

شماره: 23/11/9190
تاریخ: 1379/12/28
از:
توانير
به:
كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اجراي ماده 52 قانون برنامه سوم
در جهت اجراي مفاد ماده 52 قانون برنامه سوم در سال 1380 تغييرات عمده اي در تعرفه هاي آزاد انجام شده به نحوي كه تسهيلات ارائه شده در اين تعرفه ها به مراتب از آنچه كه در ماده 52 پيش بيني شده بود بيشتر مي باشد . شركتهاي برق منطقه اي موظف مي باشند به متقاضيان برق واحد هاي توليدي ، صنعتي ، معدني و كشاورزي شرايط برخورداري از تعرفه ها را در دو بخش متفاوت به شرخ ذيل در اختيار ايشان قرار دهند تا متقاضيان بتوانند گزينه بهينه را انتخاب نمايند .

1 - تامين برق با پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق و پرداخت بهاي برق بر اساس تعرفه هاي عادي

2 - تامين برق بدون پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق و پرداخت بهاي برق بر اساس تعرفه هاي آزاد . يادآور ميشود در گزينه دوم هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق در بهاي قدرت سر شكن شده است و متقاضياني كه اين گزينه را انتخاب مي كنند در واقع با پرداخت بهاي قدرت ، اقساط طويل المدت هزينه هاي عمومي برقراري  انشعاب برق را هم پرداخت مي نمايند .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- معاونت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: