مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/7691/15255

شماره: 23/11/7691/15255
تاریخ: 1379/11/04
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اجراي ماده 13 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان
حسب مصوبه آيين نامه اجرايي موضوع قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان هيات محترم وزيران مورخ 15/8/79 و با عنايت به تبصره ماده 6 آيين نامه مذكور سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل بار مالي ، اين تسهيلات را بر اساس برآورد وزارت نيرو در بودجه هاي سالانه پيش بيني نمايد و در اختيار وزارت نيرو قرار دهد ، ضروريست نسبت به اجراي دو بند ذيل از تاريخ تصويب اقدام گردد .

1 - جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، از پرداخت بهاي برق مصرفي واحد مسكوني خود در مناطق معمولي تا 80 كيلو واتساعت در ماه و در مناطق گرمسير تا 100 كيلوواتساعت در ماه معاف مي باشند . مازاد مصرف مي بايد طبق تعرفه خانگي محاسبه و دريافت گردد .

2 - جانبازان بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر معرفي شده از طرف بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي از پرداخت پنجاه درصد ( 50% ) حق انشعاب برق ( هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب + وسايل اندازه گيري و ... ) مندرج در جدول شماره يك فصل ششم آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق تا حد 25 آمپر تك فاز ( مازاد بعهده جانبازان ) در مناطق معمولي و گرمسيري جهت واحد هاي مسكوني جديد الاحداث فقط براي يك بار معاف مي باشند .

بديهي است هزينه هاي بند 1 و 2 فوق را طبق جداول پيوست هر سه ماه يك بار اعلام تا از طريق امور مالي سازمان توانير پرداخت گردد .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- دفتر مديريت انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي
- معاونت مالي جهت اقدام
- معاونت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي جهت اقدام
تصویر نامه: