مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/7660/15236

شماره: 23/11/7660/15236
تاریخ: 1379/11/03
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي بر ق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
تفكيك ، كاهش و ابطال انشعاب برق واحد هاي آموزشي و مساجد
بدينوسيله اعلا م مي دارد ، واحد هاي آموزشي تابعه وزارت آموزش  و پرورش كه در طول برنامه دوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مشمول بند " ل " از تبصره 19 قانون برنامه دوم گرديده اند ، چنانچه درخواست تفكيك ، كاهش و ابطال انشعاب برق خود را بنمايند از اين بابت هيچگونه وجهي دريافت و پرداخت نخواهد شد . بديهي است تقاضاي افزايش قدرت اين واحد ها همانند ساير مشتركين انجام خواهد گرفت .

ضمناً مساجدي كه بر اساس آيين نامه ساماندهي ، بهسازي و عمران مساجد كشور تامين برق شده و مي شوند از اين امر مستثني نخواهند بود .
 

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- معاونت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
- دفتر مطالعات اقتصادي - گروه مقررات برق
تصویر نامه: