مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/6567/13291

شماره: 23/11/6567/13291
تاریخ: 1379/09/22
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
تبيين آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

به منظور ايجاد وحدت رويه بين شركتها بخصوص در زمينه محاسبه هزينه هاي تامين برق مشتركين توضيحاتي به پيوست ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرمايند با عنايت به توضيحات ارائه شده اقدام به عمل آورند .

 


چگونگي محاسبه هزينه هاي تامين برق

جهت تبيين برخي از موارد آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مثالهايي به عنوان نمونه در ذيل توضيح داده شده است كه دست اندركاران با استفاده از آنها مي توانند در اجراي مفاد مواد 52-4 و 62-4 از شيوه هاي مشابهي استفاده نمايند .

1 - برچيدن انشعاب بعلت بدهي
شركتها بايستي بدهي مشتركين را مورد نظر قرار داده و تا قبل از آنكه ميزان بدهي با هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق يا ستون اول جداول شماره يك و دو فصل ششم برابر شود اخطارهاي لازم را به مشتركين بدهد .
1-1 - انشعابات آمپري
در صورتي كه بدهي مشترك 25 آمپر تكفاز به 517500 ريال يعني معادل هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق يا ستون اول جدول شماره يك ماده 77-4 برسد شركت بايستي انشعاب مشترك را جمع آوري نمايد . در اين حالت مبلغ قابل برگشت به مشترك به شرح ذيل محاسبه ميشود .
رعايت مفاد ماده 50-4 نيز ضروري مي باشد.

بدهي - [ ( ستون دوم + ستون اول ) × 50% ] = مبلغ قابل برگشت

مبلغ داخل پرانتز ( به ازاي ستون دوم ) در صورتي كه انشعاب مربوط به 4 شهر بزرگ مشهد ، اصفهان ، تيريز و شيراز باشد 1282500 و در مورد تهران و كرج 1482500 ريال مي باشد .
2-1 - انشعابات قدرتي
در صورتي كه بدهي مشترك داراي انشعاب قدرتي به ميزان هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق يا ستون اول جدول شماره دو ماده 78-4 برسد شركت بايستي انشعاب مشترك را جمع آوري نمايد . براي انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ اوليه محاسبات به شرح ذيل مي باشد .
     بدهي - 92115000 = 300 × ( 300000 +23.5 × 300 ) = مبلغ قابل برگشت
در مورد مشتركين ولتاژ اوليه به دليل آنكه مشترك تنها معادل هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را پرداخت مي نمايد در اين حالت ميزان بدهي حداكثر مي تواند معادل ستون اول جدول شماره دو ماده 77-4 باشد كه در اين صورت مبلغ قابل برگشت معادل صفر خواهد بود .
اگر مشترك فوق الذكر داراي انشعاب به صورت ولتاژ ثانويه در داخل شهر باشد مبلغ قابل برگشت به اين صورت محاسبه خواهد شد .
بدهي - [ ( ستون سوم + ستون دوم + ستون اول ) × 50% ] = مبلغ قابل برگشت

300000× 300 + ( 300000 + 300 × 23.5 ) × 300 × 50% ] = مبلغ قابل برگشت
بدهي - [ ( 75000 + 300 ×250 ) × 300 +
بدهي - [ ( 45000000 + 90000000 + 92115000 ) ×50% ] = مبلغ قابل برگشت

در صورتيكه بدهي معادل هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق باشد مبلغ قابل برگشت به شرح زير خواهد بود .
                               21442500 = 92115000 - 113557500 = مبلغ قابل برگشت
در صورتيكه مشترك داراي 100 كيلو وات قدرت و در شهر باشد محاسبات به اين شرح خواهد بود .
                      بدهي - [ ( ستون دوم + ستون اول ) × 50% ] = مبلغ قابل برگشت
اگر بدهي معادل هزينه هاي عمومي برقرار ي انشعاب برق باشد مبلغ قابل برگشت معادل صفر خواهد بود .
لازم به ذكر است كه شركتها بايستي در حسابهاي مالي خود بدهي هاي بابت بهاي برق مصرفي و پرداختي هاي بابت هزينه انشعاب را به صورت جداگانه ثبت نمايند .

2 - محاسبه ارزش فيدر
در صورتيكه متقاضي تقاضاي برقراري انشعاب برق 3 مگا واتي را به صورت تغذيه از فيدر اختصاصي را داشته باشد پرداختها به شرح زير خواهد بود .
                                             ستون اول جدول شماره دو = هزينه هاي تامين برق
    1111500000 = 3000 × ( 300000 + 3000 × 23.5 ) = هزينه هاي تامين برق
متقاضي علاوه بر مبلغ فوق هزينه فيدر اختصاصي را به نسبت 7 / 4 بايستي پرداخت نمايد . ( ماده 2-2-65-4 )
اگر مشترك فوق تقاضاي افزايش قدرت به ميزان دو مگا وات را داشته باشد در اين صورت هزينه هاي تامين برق به شرح زير محاسبه ميشود .
                      - [ 5000 × ( 300000 + 5000 × 23.5 ) ] = هزينه هاي تامين برق
976000000 = [ 3000 × ( 300000 + 3000 × 23.5 ) ]
از مبلغ 976000000 ريال هزينه فيدر براي دو مگا وات طبق نظر هيات مديره ( ماده 8-78-4 ) كسر مي گردد .
اگر مشترك از 5 مگا وات به 2 مگاوات تقليل قدرت بدهد مبلغ برگشت به شرح ذيل خواهد بود .
                            - [ 5000 × ( 300000 + 5000 × 23.5 ) ] = مبلغ قابل برگشت
 1393500000 = [ 2000 × ( 300000 + 2000 × 23.5) ]

3- ادغام انشعابات
ادغام چند انشعاب با توجه به مفاد ماده 1-62-4 و 3-52-4 انجام خواهد گرفت .
1-3- ادغام انشعابات آمپري
در صورتيكه متقاضي ادغام سه انشعاب 25 آمپر تكفاز را داشته باشد بر اساس محاسبات زير عمل خواهد شد .
    4050000 = [ ( 832500 + 517500 ) ] × 3 = هزينه تامين برق انشعابات فعلي
     4050000 = [ ( 832500 + 517500 ) ] × 3 = هزينه تامين برق انشعابات جديد

سه وسيله اندازه گيري قبلي متعلق به شركت مي باشد و بابت وسايل اندازه گيري
جديد مبلغي از متقاضي دريافت نخواهد شد .در اين حالت انشعاب جديد متقاضي بدون دريافت وجه برقرار ميشود .
لازم به توضيح است كه مبالغ براي 4 شهر بزرگ و تهران و كرج بر حسب مورد مي باشد .
2-3- ادغام چند انشعاب آمپري و تبديل به انشعاب قدرتي
اگر متقاضي تقاضاي ادغام 6 انشعاب 25 آمپر تكفاز را داشته باشد محاسبات به شرح زير بايستي انجام گيرد .
    8100000 = [ ( 832500 + 517500 ) ] × 6 = هزينه تامين برق انشعابات فعلي
برا ي 4 شهر بزرگ و تهران و كرج مبالغ بر حسب مورد خواهد بود .
    18000000 = ( 300000 + 300000 ) × 30 = هزينه تامين برق انشعاب جديد 9900000  = 8100000 - 18000000 = مابه التفاوت
متقاضي مي بايد مبلق 9900000 ريال را جهت ادغام انشعابات و تبديل آن به يك انشعاب 30 كيلو واتي پرداخت نمايد . وسايل اندازه گيري انشعابات قبلي متعلق به شركت مي باشد ومتقاضي هزينه وسايل اندازه گيري جديد را پرداخت مي نمايد .
3-3- ادغام چند انشعاب قدرتي و تبديل به يك انشعاب ولتاژ اوليه
در صورتيكه سه انشعاب 100 كيلو واتي در يكديگر ادغام و تبديل به يك انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ اوليه شوند محاسبات به اين شرح خواهد بود

180000000 = [ 100 × ( 300000 + 300000 ) ] × 3 = هزينه تامين برق انشعابات فعلي
92115000 = 300 × ( 300000 +23.5 × 300 ) = هزينه تامين برق انشعابات جديد
                                                            87885000 = 92115000 - 180000000
به متقاضي مبلغ 87885000 ريال پرداخت خواهد شد و متقاضي بايستي نسبت به انجام عمليات نيرو رساني و احداث پست اختصاصي اقدام نموده و مابه التفاوت هزينه لوازم اندازه گيري را نيز پرداخت نمايد .
4-3- ادغام چند انشعاب قدرتي و تبديل به يك انشعاب ولتاژ ثانويه
در صورتيكه سه انشعاب 100 كيلو واتي در يكديگر ادغام و تبديل به يك انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ ثانويه در شهر شوند محاسبات به اين شرح خواهد بود .
بر اساس ماده 2-65-4 عمليات نيرو رساني انشعابات ولتاژ ثانويه در داخل شهر به عهده شركت مي باشد .
بنابراين شركت از متقاضيان ولتاژ ثانويه به ازاي هر كيلو وات 300000 ريال ( به ازاي ستون دوم جدول شماره دو ماده 77-4 ) دريافت مي دارد .

180000000 = [ 100 × ( 300000 + 300000 ) ] × 3 = هزينه تامين برق انشعابات فعلي
             + ( 300000 + 300 × 23.5 ) ] × 300 = هزينه تامين برق انشعابات جديد
227115000 = [ ( 75000 + 300 × 250 ) + ( 300000 )
                                      47115000 = 180000000 - 227115000 = مابه التفاوت
در اين حالت متقاضي مبلغ 47115000 ريال را به شركت پرداخت مي نمايد و با توجه به بند 3-1-67-4 نسبت به واگذاري زمين اقدام و شركت نيز با توجه به بند 68-4 هزينه آنرا پرداخت خواهد كرد . متقاضي هزينه تغيير وسايل اندازه گيري را نيز بايستي پرداخت نمايد .

4 - افزايش قدرت انشعاب
افزايش قدرت انشعابهاي موجود با توجه به ماده 1-62-4 انجام خواهد شد .
1-4- افزايش قدرت و تغيير ولتاژ
در صورتيكه مشترك ، متقاضي افزايش قدرت از 249 كيلو وات ولتاژ ثانويه داخل شهر به
250 كيلو وات ولتاژ اوليه باشد محاسبات به شرح ذيل خواهد بو د .

149400000 = ( 300000 + 300000 ) × 249 = هزينه تامين برق انشعابات فعلي
76468750 =( 300000 +250 × 23.5 )] ×250 = هزينه تامين برق انشعابات جديد

                                   72931250 = 76468750 - 149400000 = مابه التفاوت

شركت به مشترك 72931250 ريال پداخت مي نمايد . در صورت نياز به احداث خط ، هزينه آن بعهده متقاضي مي باشد . و متقاضي نسبت به احداث پست اختصاصي نيز مي بايد اقدام نمايد .هزينه تغيير در لوازم اندازه گيري نيز بايستي توسط مقاضي پرداخت گردد.

2-4- افزايش قدرت بدون تغيير ولتاژ ( ثانويه )
در صورتيكه مشترك 249 كيلو واتي متقاضي برقراري انشعاب 250 كيلو واتي ولتاژ ثانويه در داخل شهر باشد محاسبات به شرح زير خواهد بو د.

149400000 = ( 300000 + 300000 ) × 249 = هزينه تامين برق انشعابات فعلي
( 300000 ) +( 300000 + 23.5 ×250 )] ×250 = هزينه تامين برق انشعابات جديد
185843750 = (75000 +250 ×250 ) + 

                                     36443750 = 149400000 - 185843750 = مابه التفاوت
در اين حالت متقاضي مبلغ 36443750 ريال به شركت پرداخت و نسبت به واگذاري زمين نيز اقدام مي نمايد . شركت نيز هزينه زمين را به مشترك پرداخت خواهد نمود. هزينه تغيير وسايل اندازه گيري از طرف متقاضي پرداخت ميشود .
در صورتيكه انشعاب ولتاژ ثانويه در خارج از شهر باشد محاسبات به اين شرح تغيير مي نمايد .
108875250 = [( 75000 + 250 × 249 )+ ( 300000 )] × 249 = هزينه تامين برق انشعاب فعلي
ستون دوم جدول شماره دو ماده 77-4 يا نيرو رساني در خارج از شهر ( ماده 1-2-65-4 ) بعهده متقاضي مي باشد .
                     ( 300000 + 23.5 × 250 )] × 250 = هزينه تامين برق انشعاب جديد
110843750 = [( 75000 + 250 × 250 ) + 
                                      1968500 = 108875250 - 110843750 = مابه التفاوت
متقاضي بايستي مبلغ 1968500 ريال را به شركت پرداخت نمايد و در صورت نياز به انجام عمليات نيرو رساني بايستي انجام آنرا بعهده بگيرد و هزينه تغيير وسايل اندازه گيري را نيز پرداخت كند .
3-4- افزايش قدرت بدون تغيير ولتاژ ( اوليه )
مشترك تقاضاي افزايش قدرت از 250 كيلو وات ولتاژ اوليه به 300 كيلو وات ولتاژ اوليه را دارد . در اين حالت محاسبات زير صورت مي گيرد .

                               76468750 = ( 300000 + 250 × 23.5 ) × 250 = هزنه تامين برق انشعاب فعلي

                              92115000 = ( 300000+ 300 × 23.5 ) ×300 = هزينه انشعاب برق انشعاب جديد
                                                                       15646250 = 76468750 - 92115000 = مابه التفاوت
متقاضي مبلغ 15646250 ريال بعلاوه هزينه تغيير در وسايل اندازه گيري را مي پردازد .

4-4- افزايش قدرت و تبديل انشعاب آمپري به قدرتي
اگر مشترك تقاضاي افزايش قدرت يك انشعاب 25 آمپر تكفاز را به مشترك 30 كيلو واتي داشته باشد محاسبات به شرح زير خواهد بود .
                                                      1350000 = هزينه تامين برق انشعاب فعلي
در 4 شهر بزرگ و تهران و كرج رقم فوق بر حسب مورد بر اساس جدول شماره يك ماده 77-4 خواهد بود .
                                       18000000 = ( 300000 + 300000 ) × 30 = هزينه تامين برق انشعاب جديد
                                                                         16650000 = 1350000 - 18000000 = مابه التفاوت
متقاضي مبلغ 16650000 بعلاوه هزينه وسيله اندازه گيري جديد را پرداخت مي نمايد . وسيله اندازه گيري قبلي متعلق به شركت مي باشد .

5 - كاهش قدرت انشعاب
كاهش قدرت انشعاب با توجه به بند 2-62-4 و 2-52-4 و 3-52-4 انجام خواهد شد .

1-5- كاهش قدرت از انشعاب قدرتي به آمپري در داخل محدوده خدمات شهري
در صورتيكه مشترك ، متقاضي كاهش قدرت از 30 كيلو وات به 25 آمپر تكفاز باشد مراحل مورد عمل به شرح ذيل خواهد بود .
  18000000 = ( 300000 + 300000 ) × 30 = هزينه تامين برق انشعاب فعلي
                                                 1350000 = هزينه تامين برق انشعاب جديد

مبلغ فوق در 4 شهر بزرگ و تهران و كرج بر حسب مورد خواهد بود .
مشترك در كاهش قدرت در واقع انشعاب قبلي را واگذار و انشعاب جديدي را مي گيرد . در مشترك در كاهش حداقل مبلغي كه مشترك مي بايد دريافت كند برابر ستون اول يا هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مي باشد در مورد انشعاب 30 كيلو واتي حداقل مبلغ برابر خواهد بود با 9000000 = 300000 × 30 كه همان ستون اول است .
مبلغ قابل پرداخت يا دريافت = [ ارزش انشعاب جديد - ارزش انشعاب فعلي ] × 50%
8325000 = [ 1350000 - ( 300000 + 300000 ) × 30 ] × 50%
مبلغ فوق يعني 8325000 ريال با حداقل مبلغ مقايسه خواهد شد .
مبلغ قابل پرداخت يا دريافت = ارزش انشعاب جديد - حداقل مبلغ قابل برگشت
7650000 = 1350000 - 9000000
در اين حالت شركت مبلغ 8325000 ريال به مشترك پرداخت مي كند و وسيله اندازه گيري قبلي متعلق به شركت و براي وسيله اندازه گيري جديد مبلغي دريافت نخواهد شد .
2-5- كاهش قدرت انشعاب ولتاژ اوليه به انشعاب ولتاژ ثانويه
در صورتيكه مشترك ، تقاضاي كاهش قدرت از 400 كيلو وات ولتاژ اوليه به 100 كيلو وات ولتاژ ثانويه در داخل شهر را داشته باشد محاسبات به اين ترتيب بايستي انجام گيرد .
123760000 = ( 300000 + 400 ×  23.5) × 400 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
60000000 = ( 300000 + 300000 ) × 100 = هزينه هاي تامين برق انشعاب جديد
چون انشعاب ولتاژ اوليه است پس هنگام برچيدن حداقل بايستي برابر ستون اول يا هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ( جدول شماره دو ماده 77-4 ) به مشترك پرداخت شود  در اين حالت حداقل مبلغ پرداختي به مشترك برابر 123760000 ريال خواهد بود .
          63760000 = 60000000 - 123760000
مبلغ 63760000 ريال به مشترك برگشت داده ميشود كليه تاسيسات اختصاصي متعلق به مشترك مي باشد و او بايستي هزينه تغيير وسايل اندازه گيري را پرداخت نمايد .
3-5- كاهش قدرت انشعاب قدرتي ولتاژ ثانويه خارج از شهر به ولتاژ ثانويه
اگر مشترك ، متقاضي كاهش قدرت انشعاب 400 كيلو واتي ولتاژ ثانويه در خارج از شهر باشد محاسبات به اين صورت خواهد بود .
 400 ) +( 300000 + 400 × 23.5 )] × 400 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
193760000 = [ 75000 + 250 ×
40000000 = [( 75000 + 250×100 ) + ( 300000 )] × 100= هزينه هاي تامين برق انشعاب جديد
حداقل مبلغ قابل پرداخت به مشترك برابر هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق يا ستون اول جدول شماره دو ماده 77-4 يعني مبلغ 123760000 ريال مي باشد در اين حالت ، مشترك با توجه به مبلغي كه او بايستي بابت انشعاب جديد پرداخت نمابد اين مبلغ برگشت داده ميشود .
      83760000 = 40000000 - 123760000
همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد در حالت كاهش قدرت انشعاب در واقع مشترك تقاضاي برچيدن انشعاب فعلي را داشته و متقاضي برقراري انشعاب با قدرت جديد مي باشد .
بر اساس ماده 2-52-4 بايستي ارزش انشعاب فعلي محاسبه و بر حسب مورد 50 يا 60 درصد آن به مشترك پرداخت شود با در نظر گرفتن اين شرط كه مبلغ مسترد شده هيچ گاه از مبلغ ستون اول جدول شماره يك و دو ماده 77-4 يعني از هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق نبايستي كمتر باشد . بر اساس مفاد ماده 2-62-4 بايستي ارزش انشعاب فعلي و جديد محاسبه و 50 يا 60 درصد مابه التفاوت بر حسب مورد به مشترك پرداخت شود . بر اين اساس محاسبات را ادامه مي دهيم .
مبلغ قابل پرداخت يا دريافت = [ ارزش انشعاب جديد - ارزش انشعاب فعلي ] × 50%
  - (( 75000 + 400× 250) × 400+(300000 + 400× 23.5 ) × 400 )] × 50%
76880000 = [ 75000 + 100 × 250) × 100+ 300000 × 100 )
در مثال فوق مبلغ 83760000 ريال به مشترك پرداخت خواهد شد و متقاضي برقراري انشعاب 100 كيلو واتي هزينه تغيير وسايل اندازه گيري را نيز پرداخت مي نمايد .
4-5- كاهش قدرت انشعاب قدرتي ولتاژ ثانويه داخل شهر به ولتاژ ثانويه
اين مثال مشابه مثال فوق ( 3-5 ) مي باشد يعني مشترك 400 كيلو واتي ثانويه داخل شهر تقاضاي كاهش قدرت به 100 كيلو وات را دارد .
   + ( 300000 + 400× 23.5 )] × 400 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
313760000 = [ 75000 + 400 × 250) + 300000
60000000 = ( 300000 + 300000 ) × 100 = هزينه هاي تامين برق انشعاب جديد
براي محاسبه ميزان پرداختي به مشترك از دو راه  حل استفاده مي كنيم
الف - مبلغ قابل پرداخت حداقل برابر هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق يا ستون اول جدول شماره دو ماده 77-4 مي باشد يعني برابر با
123760000 = ( 300000 + 400 × 23.5 ) × 400 خواهد بود .
63760000 = 60000000 - 123760000
 ب - ارزش انشعاب فعلي و جديد محاسبه و 50 درصد آنرا بعنوان مبلغ قابل برگشت تعيين مي نماييم .
      126880000 = ( 60000000 - 313760000 ) × 50 %
در اين حالت روش " ب " انتخاب ميشود و مبلغ 126880000 ريال به مشترك مسترد خواهد شد . هزينه تغيير وسايل اندازه گيري بعهده متقاضي خواهد بود .

6 - تفكيك انشعابات
در تفكيك انشعابات هم با توجه به مفاد مواد 2-52-4 و 3-52-4 و 2-62-4 عمل خواهد شد .
1-6- تفكيك انشعاب قدرتي به آمپري در داخل محدوده خدمات شهري
اگر مشترك ، متقاضي تفكيك انشعاب 30 كيلو واتي به دو انشعاب 25 آمپري تكفاز باشد محاسبات به اين شرح خواهد بود .
18000000 = ( 300000 + 300000 ) × 30 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
2700000 = ( 832500 + 517500 ) × 2 = هزينه هاي تامين برق انشعاب جديد
مبلغ فوق براي 4 شهر بزرگ و تهران و كرج بر حسب مورد خواهد بود .
الف - در صورتيكه هزينه انشعاب فعلي و جديد را از يكديگر كسر و 50 درصد مابه التفاوت را محاسبه كنيم رقم قابل پرداخت مبلغ زير خواهد بود .
7650000 = [ 2700000 - 1800000 ] × 50%
ب - در صورتيكه حداقل مبلغ قابل استرداد كه برابر هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق انشعاب 30 كيلو واتي خواهد بود را محاسبه مي كنيم .
9000000 = 300000 × 30
6300000 = 2700000 - 9000000
مبلغ قابل استرداد در اينجا برابر خواهد بود با 6300000 ريال ولي در اين حالت روش الف انتخاب شده و مبلغ 7650000 ريال به مشترك برگشت داده ميشود و متقاضي انشعاب جديد جهت وسايل اندازه گيري مبلغي پرداخت نمي كند و وسيله اندازه گيري قبلي متعلق به شركت مي باشد .
2-6- تفكيك انشعاب قدرتي ولتاژ اوليه به انشعاب قدرتي ولتاژ ثانويه در داخل شهر
اگر مشترك تقاضاي تفكيك انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ اوليه را به سه انشعاب 100 كيلو واتي ولتاژ ثانويه داشته باشد محاسبات به اين شرح خواهد بود .
92115000 = (300000 + 300×  23.5) × 300 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
180000000 = ( 300000 + 30000 ) × 100× 3 = هزينه هاي تامين برق انشعاب جديد
( 43942500 ) = ( 180000000 - 92115000 ) × 50 %
بعلت آنكه انشعاب فعلي ولتاژ اوليه است و ارزش انشعاب برابر با ستون اول جدول شماره دو ماده 77-4 يا هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مي باشد بنابراين قطعاً مبلغ 92115000 ريال بايستي به او مسترد شود .
مبلغ قابل پرداخت از طرف مشترك مبلغ زير مي باشد
       ( 87885000 ) = 180000000 - 92115000
 در اين حالت مشترك 300 كيلو واتي ولتاژ اوليه براي تبديل انشعاب به سه انشعاب 100 كيلو واتي ولتاژ ثانويه مبلغ 43942500 ريال را پرداخت خواهد كرد . هزينه تغيير وسايل اندازه گيري به عهده متقاضي خواهد بود . تاسيسات پست اختصاصي انشعاب قبلي متعلق به مشترك مي باشد . 
3-6- تفكيك انشعاب قدرتي ولتاژ ثانويه خارج از شهر به انشعاب قدرتي ولتاژ ثانويه
در صورتيكه مشترك داراي انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ ثانويه در خارج از شهر باشد و او متقاضي برقراري سه انشعاب 100 كيلو واتي ثانويه باشد محاسبات به شرح زير خواهد بود .
 + ( 300000 + 300 × 23.5 ) × 300 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
137115000 = ( 75000 + 250 × 300 ) × 300
120000000 = [( 75000 + 250 × 100 ) + ( 300000 )] × 100 × 3 = هزينه هاي تامين برق انشعابات جديد
ابتدا مبلغ حداقل قابل برگشت كه برابر با هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ( ستون اول جدول شماره دو ماده 77-4 ) مي باشد را محاسبه مي كنيم كه برابر خواهد بود با 92115000 ريال
       ( 27885000 ) = 120000000 - 92115000
متقاضي در اين حالت برابر مبلغ 27885000 ريال بدهكار خواهد شد . از روش ديگر نيز محاسبات را ادامه مي دهيم .
    8557500 = [ 120000000 - 137115000 ] × 50%
در اين مثال متقاضي مي بايد جهت تفكيك انشعاب مبلغ 8557500 ريال از شركت دريافت نمايد و هزينه تغيير وسايل اندازه گيري را هم بايستي بپردازد . احداث خط نيرو رساني مورد نياز بعهده متقاضي مي باشد ، اين راه حل انتخاب و مبلغ 8557500 ريال به مشترك مسترد خواهد شد .
در صورتيكه انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ ثانويه فوق در شهر باشد به ارزش آن به ازاء هر كيلو وات 300000 × 300 ريال اضافه ميشود با توجه به محاسبات فوق ارزش فعلي انشعاب برابر خواهد بود با 227115000 ريال . براي آنكه محاسبه شود چه ميزان به متقاضي بايستي پرداخت و يا از او دريافت شود محاسبات را به اين شرح ادامه مي دهيم .

   227115000 = هزينه هاي تامين برق انشعاب فعلي
180000000 = ( 300000 + 300000 ) × 100 × 3 = هزينه تامين برق انشعابات جديد
حداقل مبلغ كه برابر هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق است كه بايستي در موقع برچيدن به مشترك مسترد شود برابر 92115000 ريال مي شود از اين روش مبلغي كه متقاضي بايستي بپردازد و به اين شرح محاسبه مي شود .
( 87885000 ) + 180000000 - 92115000
از روش ديگر محاسبه را ادامه مي دهيم
 23557500 = [ 180000000 - 227115000 ] × 50%
در اين حالت شركت به متقاضي مبلغ 23557500 ريال پرداخت مي نمايد و متقاضي مي بايد هزينه تغيير وسايل اندازه گيري را هم پرداخت نمايد .
شركت مبلغ 23557500 ريال به مشترك پرداخت و انشعاب 300 كيلو واتي ولتاژ ثانويه را تفكيك مي نمايد .

7 - انشعابات روستايي
ارزش انشعابات روستايي برابر ستون اول جدول شماره يك ماده 77-4 مي باشد كه با توجه به ماده 52-4 در موقع جمع آوري بايستي برابر ستون اول يا هزينه عمومي برقراري انشعاب برق به مشترك روستايي برگشت داده شود بنابراين در حالت جمع آوري انشعاب 15 آمپر تكفاز به مشترك روستايي مبلغ 310500 ريال پرداخت خواهد شد . وسايل اندازه گيري متعلق به شركت مي باشد .
 

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- معاونت بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي

تصویر نامه: