مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ح/م/1448

شماره: ح/م/1448
تاریخ: 1379/05/31
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
تامين برق واحد هاي مسكوني
به پيوست كپي نامه شماره 3081/م مورخ 17/5/1379 مقام عالي وزارت به عنوان وزير محترم كشور ارسال مي گردد .

به طوري كه ملاحظه مي شود به منظور جلوگيري از تسري عمل زشت و خلاف قانون برق دزدي ، همانگونه كه در آيين نامه نيز تصريح شده ، در تامين برق واحد ها نيازي به تفحص در زمينه مجاز يا غير مجاز بودن واحد ها نيست لكن متقابلاً تاكيد فرموده اند كه شركتهاي برق موظف هستند در مواردي كه مراجع قانوني تصميم به تخريب بناهاي غير مجاز مي گيرند بدون هيچگونه قيد و شرطي فوراً با اعزام مامورين جهت جمع آوري انشعاب اقدام نمايند .
 

مسعود حجت
قائم مقام معاون امور برق و سازمان توانير
رونوشت:

- كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
- معاونت محترم بازرگاني و بررسيهاي اقتصادي
تصویر نامه: