مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 39346/30/100

شماره: 39346/30/100
تاریخ: 1378/12/28
از:
وزارت نيرو
به:
شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
ابلاغ جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق - 1379

به استناد قانون سازمان برق ايران و قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، به پيوست جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق جهت اجرا از تاريخ 1/1/79 ابلاغ مي گردد .

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق براي كليه متقاضيان
( اعم از متقاضيان واقع در سطح و يا ارتفاع ) 25 آمپر تكفاز

دستگاه اندازه گيري + سرشكن نيرورساني = قدرالسهم زمين
ريال ( 2 )

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق
ريال ( 1 )

مناطق مشمول

1.482.500

517.500

شهر تهران و كرج ( كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده ) 

1.282.500

517.500

محدوده شهري 
مشهد-اصفهان-تبريز-شيراز-اهواز 

832.500

517.500

محدوده شهري ساير مناطق كشور

تبصره 1 : هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق اشتراكهاي با آمپراژ متفاوت متناسب با ميزان آمپر درخواستي نسبت به ارقام فوق محاسبه مي شود .

تبصره 2 : متقاضيان روستايي كه فاصله آنها از شبكه كمتر از 100 مي باشد و همچنين مراكز مخابراتي و خانه هاي بهداشت كه فاصله آنها از شبكه كمتر از 200 متر مي باشد در سال 1379 از پرداخت مبالغ مذكور در ستون دوم معاف مي باشند .

تبصره 3 : واگذاري انشعاب 15 آمپر خانگي براي مناطق روستايي و هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق در اين موارد برابر 310500 ريال خواهد بود .
در خارج از محدوده خدمات شهري چنانچه تامين برق از شبكه موجود مقدور باشد مشابه مشتركين داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد و چنانچه احداث و يا تقويت تاسيسات مورد نياز توسط متقاضي انجام گيرد . متقاضي مذكور از پرداخت هزينه هاي سرشكن نيرورساني و قدرالسهم زمين معاف بوده و فقط هزينه دستگاه اندازه گيري را پرداخت مي نمايد.

هزينه دستگاه اندازه گيري براي مشتركين تكفاز 300000 و سه فاز غير ديماندي 600000 ريال مي باشد .

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق براي متقاضيان 30 كيلووات و بيشتر

دستگاه اندازه گيري

سهم تجهيزات پست در صورت واگذاري به صورت ولتاژ ثانويه

سرشكن نيرو رساني به علاوه قدرالسهم زمين پست 

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب پست

قدرت درخواستي كيلووات

تهيه و تامين آن بر عهده متقاضي است

0

300.000

300.000

250-30

تهيه و تامين آن بر عهده متقاضي است

75000 + قدرت × 250

به عهده متقاضي

300.000 + قدرت ×23.5

250 و بالاتر

تبصره 1 : هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق هيچگاه از 900000 ريال به ازاء هر كيلووات قدرت درخواستي بيشتر نخواهد شد .

تبصره 2 : در مناطق گرمسيري مي توان انشعاب 50 آمپر تكفاز نيز واگذار نمود .

تبصره 3 : از هيچيك از متقاضيان برق قدرالسهم زمين پست دريافت نخواهد شد و متقاضيان تنها با توجه به ماده 45-4 آيين نامه تكميلي برق مي بايد نسبت به واگذاري زمين اقدام و بهاي آن را طبق ماده 46-4 دريافت نمايند . براي محاسبه سهم زمين متقاضيان خانگي و تجاري ضريب همزماني 50 درصد در نظر گرفته مي شود كه با نظر هيات مديره شركت تا 20   درصد مي تواند تغيير نمايد .

تبصره 4 : شركتهاي برق تحت هيچ عنوان مجاز به دريافت مبالغي بيش از جدول فوق نيستند .

تبصره 5 : شركتهاي برق حتي در مواقعي كه هزينه هاي نيرو رساني و تجهيز پستهاي در داخل محدوده شهري بيش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاري عمليات نيرو رساني و تجهيز پستهاي برق بر عهده متقاضيان و يا دريافت مبالغ اضافي نمي باشند . در جدول فوق كليه هزينه توسعه ، اصلاح و بهينه سازي شبكه منظور شده است .

تبصره 6 : در خارج از محدوده خدمات شهري احداث خط و احداث و تجهيز پست متناسب با قدرت قراردادي به عهده متقاضي اول مي باشد و متقاضي بعدي مي بايد علاوه بر احداث خط در صورت نياز سهم تجهيزات پست را با توجه به رابطه زير به ازاء هر كيلووات پرداخت نمايند .

سهم تجهيزات پست به ازاء هر كيلووات 75000 + قدرت × 250 

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق بهمراه ضمايم
- معاونت امور مجلس و پشتيباني بهمراه ضمايم
- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت بهمراه ضمايم
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: