مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 36365/30/100

شماره: 36365/30/100
تاریخ: 1378/12/22
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
نصب ساعت و كليد قطع و وصل با فرمان الكتريكي و واگذاري انشعاب كشاورزي
با عنايت به محدوديتهاي تامين برق در ساعات اوج بار به ويژه در ماههاي گرم سال آينده بدينوسيله مقرر مي دارد :

1 - بمنظور تحقق امر برق رساني به متقاضيان جديد برق كشاورزي ، واگذاري انشعاب تنها به آن دسته از متقاضيان صورت پذيرد كه ضمن عقد قرارداد تامين برق در ساعات غير اوج بار ( قرارداد فروش 20 ساعت در شبانه روز مطابق نمونه پيوست ) نسبت به نصب ساعت تغيير تعرفه و سيستم قطع و وصل با فرمان الكتريكي ، اقدام نموده باشند .

2 - استفاده از انشعاب برق چاههاي كشاورزي برقدار موجود از ابتداي سال 1379 براي 20 ساعت در شبانه روز ( ساعات غير اوج بار ) مجاز مي باشد . تنها طي سالهاي 79 و 80 و براي آن دسته از مشتركين كشاورزي كه امكان توزيع آب در شرايط بهره برداري 20 ساعت را ندارند ، اجازه داده مي شود زمان بهره برداري به 22 ساعت در شبانه روز افزايش يابد . در اين صورت ، از بخشودگي بهاي قدرت ( ديماند ) مندرج در تعرفه توليد كشاورزي محروم خواهند شد .

مديران عامل شركتهاي فوق الذكر مسئول برنامه ريزي و اجراي اين بخشنامه از ابتداي سال 1379 مي باشند و لازمست هر ماه گزارش اقدامات انجام شده را جهت معاونت امور برق وزارت نيرو ارسال دارند .

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو " رييس مجمع عمومي "
تصویر نامه: