مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34/1756

شماره: 34/1756
تاریخ: 1378/12/25
از:
سازمان برنامه و بودجه
به:
وزارت نيرو
موضوع:
افزايش نرخ فروش برق در سال 1379
درخواست آن وزارتخانه در خصوص افزايش نرخ فروش كيلو وات ساعت برق ، در جلسه مورخ 25/12/1378 شوراي اقتصاد ( هيات دولت ) مطرح شد و اعضاي شوراي اقتصاد به استناد ماده 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، تصويب نمودند :

از ابتداي سال 1379 متوسط نرخ فروش هر كيلو وات ساعت برق در كشور نسبت به نرخ فروش سال 1378 به ميزان ده ( 10 ) درصد افزايش يابد .

محمد علي نجفي
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
رونوشت:

رييس مجلس شوراي اسلامي - معاون اول رييس جمهور - دفتر رييس جمهور - دفتر هيات دولت - اعضاء شوراي اقتصاد - معاون رييس جمهور در امور اجرايي - معاون رييس جمهور درامور حقوقي و مجلس- دفتر بازرسي و يژه رييس جمهور - ديوان محاسبات كشور - اداره كل قوانين و مقررات كشور - كميسيون امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي - كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي - سازمان بازرسي كل كشور - دفتر خدمات مشاوره رييس جمهوري - اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي - استانداريها - كليه معاونتهاي سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور انرژي

تصویر نامه: