مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23786/20/100

شماره: 23786/20/100
تاریخ: 1378/10/07
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي رحيم زاده - دبير محترم هيات دولت
موضوع:
مغايرت قانوني
با سلام ،

بازگشت به نامه شماره 40054/21983 مورخ 20/8/78 در خصوص ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغايرت قانوني تصويب نامه شماره  837 /ت 21119هـ مورخ 1/3/78 هيات وزيران ، اعلام مي دارد هر چند كه تصويب نامه مورد نظر هيات وزيران در اجراي تكليف مقرر در بند " الف " تبصره 8 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به تصويب رسيده است و ليكن با توجه به اينكه قوانين بودجه سنواتي اصولاً نبايد قانون پنجساله را لغو ، محدود يا توسعه دهد لذا آيين نامه اجرايي پيش بيني شده در قسمت اخير تبصره قانون بودجه در راستاي مفاد بند " ل " تبصره ( 19 ) قانون برنامه پنجساله دوم تهيه و تنظيم شده است و مفاد ماده ( 1 ) آيين نامه موصوف نيز مويد اين مهم مي باشد . از طرفي در صورت لحاظ همه جانبه مفاد بند مزبور درقانون بودجه سالجاري ، طبعاً  آثار و تبعات مالي مضاعف براي دولت به دنبال خواهد داشت و به لحاظ عدم پيش بيني هاي لازم در بودجه شركتها و اصلاحات مترتب برآن ، به نظر مي رسد هر گونه بسط و توسعه موضوع مرتبط با مفاد بند " ل " تبصره ( 19 ) قانون برنامه دوم بدون پيش بيني منابع امكانپذير نباشد .

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- قائم مقام محترم وزير بانضمام يك نسخه از مصوبه مذكور
- معاونت امور برق بانضمام يك نسخه از مصوبه مذكور
- معاونت امور آب و فاضلاب شهري بانضمام يك نسخه از مصوبه مذكور
- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت بانضمام يك نسخه از مصوبه مذكور
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: