مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 23/11/7230

شماره: 23/11/7230
تاریخ: 1378/10/08
از:
توانير
به:
جناب آقاي رمضان پور - نماينده محترم مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي
موضوع:
بهاي برق مصرفي و حق انشعاب مراكز آموزش فني و حرفه اي
عطف به يادداشت جنابعالي در مورد بند ط تبصره 7 قانون بودجه سال 77 و بند ز تبصره 7 قانون بودجه سال 78 به استحضار مي رساند بهاي برق مصرفي مراكز آموزش فني و حرفه اي با بند 3-2 تعرفه عمومي محاسبه و دريافت مي گردد . هزينه انشعاب مراكز مربوطه نيز در دو سال 77 و 78 بخشوده مي باشد . بنابراين ضمن ارسال رونوشت اين نامه به شركت برق منطقه اي گيلان درخواست مي گردد موارد را مورد بررسي قرار داده و با عنايت به معافيت ها و تخفيفهاي قانوني اقدام لازم بعمل آورند .
محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- شركت برق منطقه اي گيلان به انضمام كليه ضمايم نامه شماره 6521 مورخ 19/7/78
مدير محترم تشكيلات صندوق استان گيلان به نماينده محترم رشت در مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و اقدام لازم و ارسال نتايج آن
- معاونت بازرگاني و برسيهاي اقتصادي
- آرشيو
- دبيرخانه
تصویر نامه: