مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 21798/30/100

شماره: 21798/30/100
تاریخ: 1378/09/17
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
بهاي برق مصرفي مصارف اشتراكي واحد هاي مسكوني
بدينوسيله اعلام مي گردد بهاي برق مصرفي مصارف اشتراكي واحد هاي مسكوني در سال 77 با توجه به سه گزينه زير محاسبه و دريافت مي شود .

لازم است مفاد گزينه ها را به اطلاع مشتركين ذيربط رسانده و پس از انتخاب گزينه مورد نظر بهاي برق مصرفي مشتركين مذكور در سال 77 مجدداً محاسبه و صورتحساب اصلاحي صادر گردد و يا به حساب بستانكاري مشترك گذاشته شود .

 

گزينه ها

بهاي انرژي هر كيلوواتساعت ( ريال )

بهاي قدرت هر كيلووات ( ريال )

بند 1-2-2

بند 1-2-2-2

يك

35

36

5000

دو

50

51

3000

سه

61

62

1550


 

حبيب ا... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور مجلس و پشتيباني
- معاونت امور برق
- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت
- مدير عامل برق منطقه اي تهران جهت اعلام به هيات مديره شهرك اكباتان
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: