مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/6596/14390

شماره: 11/6596/14390
تاریخ: 1378/09/15
از:
توانير
به:
جناب آقاي مهندس كشاورزيان - استاندار محترم مازندران
موضوع:
كسب مجوز تامين برق ساختمانها از شهرداري
بازگشت به نامه شماره 41/1/24631 مورخ 14/7/1377 اشعار مي دارد :

احداث ساختمان امري نيست كه در يك شب يا چند روز صورت پذيرد . بنابراين بايستي بررسي گردد كه در مورد ساختماني كه ظرف دهها روز به صورت غير مجاز ساخته شده و در اين مدت مقامات مسئول از احداث آن جلوگيري ننموده اند چه واكنشي مي تواند ا نجام پذيرد . با توجه به اينكه استفاده از ساختمان بدون انشعاب برق در عصر كنوني عملي نيست الزاماً به يكي از شقوق زير عمل شود :

1 - ساختمان تخريب شود .

2 - برق آن به صورت مجاز تامين شود ( و هر زمان كه شهرداريها يا ساير مقامات مجاز تصميم به تخريب آن گرفتند شركت برق فوراً و بدون قيد و شرط شبكه را جمع آوري نمايد ) .

3 - برق آن به صورت غير مجاز تامين شود ( كه علاوه بر مغايرت با قوانين جاري در مورد برق دزدي ، خسارت هنگفت به اموال عمومي وارد مي شود و ضمن عدم دريافت هزينه برق ، موجب كاهش كارآيي شبكه برق مي گردد ) از طرفي همانطور كه جلوگيري از احداث ساختمان غير مجاز عملي نيست به طريق اولي جلوگيري از برق دزدي عملي نيست مگر با واگذاري انشعاب قانوني ،

ظاهراً اجراي بند 1 براي شهرداري يا ساير مقامات استان عملي نيست زيرا كه اگر عملي بود مانع ساخت و ساز مي شدند و يا حداقل ساختمان را فوراً خراب مي كردند .

در مورد بند 2 و 3 تصديق مي فرمايند كه از نظر حفظ منافع ملي بند 2 نسبت به بند 3 ارجحيت دارد .

به هر حال طي رونوشت اين نامه به شركت برق منطقه اي مازندران اعلام مي گردد كه به مجرد اعلام مقامات مجاز براي تخريب ساختمان غير مجاز ، بدون فوت وقت نسبت به اعزام مامور جهت جمع آوري انشعاب اقدام نمايند تادر كار تخريب ساختمان غير مجاز وقفه ايجاد نشود .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- مقام محترم وزارت عطف پي نوشت مورخ 9/9/1378 آنجناب جهت استحضار
- شركت برق منطقه اي مازندران جهت اطلاع و همكاري و اعلام به شركتهاي توزيع برق
- قائم مقام شركت توانير
- معاون برنامه ريزي
تصویر نامه: