مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/5490/11878

شماره: 11/5490/11878
تاریخ: 1378/08/04
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان - شركتهاي توزيع نيروي برق
موضوع:
خلاصه مذاكرا ت هيجدهمين اجلاس مديران عامل شركتهاي توزيع نيروي برق
پيرو اطلاعيه شماره 29/4613/11 مورخ 31/6/78 در مورد بخش تعرفه و نرخ خلاصه مذاكرات موارد زير را به اطلاع مي رساند :

- همانگونه كه در اجلاس نيز گفته شد واحد ههاي تابعه وزارت  آموزش و پرورش ( مراكز آموزشي و پرورشي و پژوهشي ) به استناد بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال جاري از پرداخت هزينه انشعاب و و سايل اندازه گيري معاف مي باشند . هزينه هاي نيرو رساني بعهده واحد هاي مربوطه مي باشد .

- همانگونه كه در اجلاس نيز گفته شد بر اساس بند الف تبصره 8 قانون بودجه سال جاري مراكز آموزش عالي از پرداخت هزينه انشعاب معاف نمي باشند .

- متقاضيان با قدرت بيش از 7 مگا وات كه با ولتاژ 63 ، 66 ، 132 تامين برق مي شوند مي بايد هزينه انشعاب را پرداخته و نيرو رساني ( احداث خط ) بعهده متقاضيان مي باشد . اين دسته از متقاضيان پرداختي بابت مشاركت در پست فوق توزيع ندارند . متقاضيان با قدرت 2 تا 7 مگا وات هزينه انشعاب را پرداخت و نيرو رساني ( احداث خط ) نيز به عهده متقاضيان مي باشد . اين دسته از متقاضيان هزينه اي بابت مشاركت در پست فوق توزيع ندارند .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- معاونت هماهنگي توزيع
- واحد برنامه ريزي ( تعرفه )
تصویر نامه: