مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 4407/410/33170

شماره: 4407/410/33170
تاریخ: 1377/12/19
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي مهندس بيطرف - وزير محترم نيرو جهت استحضار
موضوع:
استعلام نظر در مورد قوانين برق
نظر به اينكه قانون سازمان برق ايران در سال 1346 بتصويب رسيده و برخي از مواد آن با تصويب قوانين بعدي نسخ و پاره اي از مواد آن هنوز قابليت اجرا دارد و از طرفي قوانين پراكنده ديگري براي رفع مشكلات شركتهاي توانير و برق به تصويب رسيده كه جامعيت كافي ندارد و پاسخگوي مشكلات فعلي شركتها نيست لذا در نظر است قانون جامعي براي اين بخش تهيه و تقديم گردد ، خواهشمند است با عنايت به مسائل جديد و مقرراتي كه در اين چند ساله براي دستگاههاي ديگر وضع و موانعي را براي فعاليتهاي شركت هاي برق و توانير ايجاد نموده است نظريات خود را حداكثر تا 15 ارديبهشت ماه سال 1378 به دفتر حقوقي اين وزارت منعكس فرماييد .
 
عبدالحميد امامي
معاون امور مجلس و پشتيباني
رونوشت:

- جناب آقاي مهندس بيطرف وزير محترم نيرو جهت استحضار
- جناب اقاي مهندس ملاكي معاونت محترم امور برق جهت استحضار و اعلام نظريه
- كليه شركتهاي برق منطقه اي ، توانير ، سازمان آب و برق خوزستان ، مشانير و كليه شركتهاي توزيع و مديريت توليد برق
تصویر نامه: