مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34125/30/100

شماره: 34125/30/100
تاریخ: 1377/12/27
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
ابلاغ هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق و جدول راهنماي مربوط به هزينه هاي عمومي

به استناد تبصره 19 قانون دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه مورخ 22/12/77 شوراي محترم اقتصاد مبني بر افزايش حق انشعاب برق به ميزان 7 درصد براي سال 1378 نسبت به سالجاري ، به پيوست جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق و جدول راهنماي مربوط به هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق متقاضيان روستايي و متقاضيان واقع در محدوده خدمات شهري ( موضوع بند 1-49-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ) جهت اجرا از تاريخ 1/1/1378 ابلاغ مي گردد .

 


 

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق متقاضيان 25 آمپر تكفاز واقع در مجموعه هاي ساختماني ( سطح يا ارتفاع ) در محدوده خدمات شهري ( محدوده قانوني ) و در مناطق تحت توسعه و متقاضيان خارج از محدوده شهرها كه امكان تامين برق از شبكه موجود مقدور باشد ( بند 1-49-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق )

                                            جدول 1                             مبالغ : ريال / انشعاب

 

وضعيت انشعاب

جمع قدرت مجموعه كمتر از 30 كيلووات

جمع قدرت مجموعه 30 كيلو وات و بيشتر

مسكوني و غير مسكوني

هزينه انشعاب از شبكه هوايي

827200

940000

هزينه انشعاب از شبكه زميني

1034000

1410000

 

  • شركتهاي برق تحت هيچ عنواني مجاز به دريافت مبالغي بيش از جدول فوق نيستند .
  • شركتهاي برق حتي در مواقعي كه  هزينه هاي نيرورساني و تجهيز پستهاي برق در داخل محدوده شهري بيش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد ، مجاز به واگذاري عمليات نيرورساني و تجهيز پستهاي برق بر عهده متقاضيان و يا دريافت مبالغ اضافي نمي باشند در جدول فوق هزينه توسعه ، اصلاح وبهينه سازي شبكه در سرشكن نيرورساني منظور شده است .
  • مشتركين فشار ضعيف ديماندي ( 30 كيلووات و بيشتر ) واقع در مجموعه هاي در سطح يا ارتفاع سرشكن هزينه هاي نيرورساني را در صورت تغذيه از طريق تاسيسات هوايي با ضريب 0.5 و كابلي با ضريب 1 علاوه بر هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق به ازاي هر كيلووات پرداخت خواهند نمود .
  • در مورد انشعابهاي غير ديماندي ( كمتر از 30 كيلووات ) بيش از 25 آمپر تكفاز ، هزينه هاي فوق متناسباً افزايش مي يابد .
  • هزينه زمين طبق مواد 45 ، 46 و 49 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق دريافت مي شود .

2 - متقاضيان برق روستايي

                                                        جدول 2                      مبالغ : ريال / انشعاب

 

 

وضعيت انشعاب

هزينه

15 آمپر تكفاز

282000

25 آمپر تكفاز

470000

 


كليه مفاد ماده 2-49-4 در مورد متقاضيان روستايي لازم الاجرا است .

3 - متقاضيان برق 25 آمپر تكفاز خارج از محدوده قانوني شهرها واقع در مجموعه هاي ساختماني ( در سطح يا ارتفاع )

جدول 3    مبالغ : ريال / انشعاب

 

 

وضعيت انشعاب

جمع قدرت مجموعه كمتر از 30 كيلووات

جمع قدرت مجموعه 30 كيلو وات و بيشتر

مسكوني و غير مسكوني

در صورتيكه احداث و يا تقويت تاسيسات مورد نياز توسط متقاضي و يا متقاضيان انجام گيرد ( ماده 47 )

470000

470000

حسب مورد با كسر ستونهاي 7 ، 8 و 9 جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق

 

  • در مورد انشعابهاي غير ديماندي ( كمتر از 30 كيلووات ) بيش از 25 آمپر تكفاز ، هزينه هاي فوق متناسباً افزايش مي يباد .
  • هزينه زمين طبق مواد 45 ، 46 و 49 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق دريافت مي شود .
  • هزينه انشعاب متقاضيان كشاورزي با 21.7 درصد تخفيف نسبت به ارقام جداول شماره يك و دو محاسبه و دريافت مي شود .

4 - هزينه ها ي عمومي برقراري انشعاب برق

                                                                                        ارقام : ريال / كيلووات

 

رديف

مشخصه

سال 78

1

 تغذيه از پست 230، 400 كيلوولت

بيش از 25 مگا وات  868740

15 تا 25 مگا وات
301240 + قدرت نهايي كيلووات × 22.7 

1-2

 تغذيه از پستهاي انتقال يا فوق توزيع و شبكه هاي انتقال يا فوق توزيع

بيش از 25 مگا وات  868740

15 تا 25 مگا وات
301240 + قدرت نهايي كيلووات × 22.7

10 تا 15 مگا وات  642000

2 تا 10 مگا وات
208000 + قدرت نهايي كيلووات × 43.4

2-2

تغذيه از پست 230و  400 كيلوولت 

176080

3-2

تغذيه از پست  فوق توزيع 63، 66 ، 132 كيلوولت

190200

1-3

تغذيه از پست  فوق توزيع 63، 66 ، 132 كيلوولت

272590

2-3

 تغذيه ازشبكه فشار متوسط 11، 20 ، 33 كيلوولت

294520

1-4

  تغذيه ازپست فشار متوسط 11، 20 ، 33 كيلوولت

209880

2-4

تغذيه از شبكه فشار ضعيف 30 كيلووات و بالاتر 

242780

3-4

تغذيه از شبكه فشار ضعيف با توان كمتر از 30 كيلووات

18800
به ازاء هر آمپر

 

حبيب ا ... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- قائم مقام وزير بهمراه ضمايم
- معاونت امور برق بهمراه ضمايم
- معاونت امور برنامه ريزي و نظارت بهمراه ضمايم
- دفتر وزارتي و بازرسي
تصویر نامه: