مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34/1465

شماره: 34/1465
تاریخ: 1377/12/26
از:
سازمان برنامه و بودجه
به:
وزارت نيرو
موضوع:
افزايش حق انشعاب برق در سال 1378

درخواست شماره 100/30/30949 مورخ 26/11/1377 وزارت نيرو در زمينه افزايش حق انشعاب برق سال 1378 در جلسه مورخ 22/12/1377 شوراي اقتصاد مطرح شد و به استناد بند « ل » تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش هفت درصد ( 7% ) حق انشعاب برق نسبت به نرخهاي مصوب سال 1377 ، از تاريخ 1/1/1378 مورد تصويب قرار گرفت.
 

محمد علي نجفي
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
رونوشت:

رييس مجلس شوراي اسلامي - معاون اول رييس جمهور - دفتر رييس جمهور - دفتر هيات دولت - اعضاء شوراي اقتصاد - معاون رييس جمهور در امور اجرايي - معاون رويس جمهور در امور حقوقي و مجلس - دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور - ديوان محاسبات كشور - اداره كل قوانين و مقررات كشور- كميسيون اموربرنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي - كميسون امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي - سازمان بازرسي كل كشور - گروه مشاورين اقتصادي رييس جمهور- اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي - استانداريها- كليه معاونتهاي سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور انرژي

تصویر نامه: