مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/8285/18235

شماره: 11/8285/18235
تاریخ: 1377/11/24
از:
توانير
به:
كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
روشنايي معابر شهركهاي صنعتي
به پيوست ليست شهركهاي صنعتي كشور كه آمادگي واگذاري شبكه معابر را به شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان دارند ارسال مي گردد .

خواهشمند است دستور فرماييد د رمورد شهركهاي صنعتي كه در حوزه مديريت آن شركت قرار دارند بررسي گردد و در صورتيكه شهرك صنعتي محصور نبوده و معابر آن به صورت شارع عام مورد استفاده قرا ر مي گيرد نسبت به تحويل آن اقدام لازم بعمل آورند .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل سازمان توانير
رونوشت:

- شركت شهركهاي صنعتي ايران عطف به نامه شماره 11017/50 مورخ 14/11/77
- معاونت برنامه ريزي
تصویر نامه: