مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/7617/17017

شماره: 11/7617/17017
تاریخ: 1377/11/03
از:
توانير
به:
كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
درج عنوان بر روي صورتحسابهاي بهاي برق مصرفي

پيرو ابلاغ تعرفه ها ي برق در سال 77 لازم است بر روي صورتحسابهاي بهاي برق مصرفي بند هاي 3-5 و 4-5 تعرفه تجاري ، در محل عنوان تعرفه " ساير مصارف " درج گردد و از درج عنوان تعرفه تجاري و ساير مصارف خودداري شود .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- دفتر وزارتي عطف به نامه شماره 100/6504 مورخ 22/10/77 مقام محترم وزارت
- معاونت برنامه ريزي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: