مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/6803/13381

شماره: 11/6803/13381
تاریخ: 1377/09/10
از:
توانير
به:
كليه شركتها ي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
بهاي برق مصرفي كشتارگاههاي صنعتي دام و طيور
بدينوسيله اعلام ميدارد كه بهاي برق مصرفي كشتارگاههاي صنعتي دام و طيور كه در توليد بهداشتي گوشت مورد نياز در كشور نقش اساسي دارند در صورت ارائه مجوز از سازمان دامپزشكي كشور منطبق با نوع فعاليت و همچنين پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق با تعرفه شماره 4 توليد ( صنعت و معدن ) بر حسب مورد و در صورت عدم پرداخت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق با تعرفه شماره 4 - الف توليد ( صنعت و معدن ) آزاد محاسبه و دريافت گردد .
محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- دفتر وزارتي
- رييس سازمان دامپزشكي كشور بازگشت به نامه شماره 58621/44 مورخ 16/8/77 جهت اطلاع
- واحد برنامه ريزي برق - دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: