مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ق-2637

شماره: ق-2637
تاریخ: 1377/09/01
از:
مجلس شوراي اسلامي
به:
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع:
طرح استفساريه بند ( هـ ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1377

طرح استفساريه بند ( هـ ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1377كل كشور كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس مطرح و نظر مجلس به شرح پيوست تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي ارسال مي گردد .


موضوع استفسار :

ماده واحده - آيا مراد قانونگذار از موسسات مذكور در  بند ( هـ ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1377كل كشور كليه موارد مذكور در بند ( هـ ) مي باشد يا فقط مقصود موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي است ؟

نظر مجلس :

در  بند ( هـ ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1377كل كشور مصوب 8/11/1376 ابهامي نيست و منظور از موسسات مذكور كه از پرداخت حق انشعاب آب و برق و گاز معاف خواهند بود ، موسسات پژوهشي و آموزشي آموزش عالي است كه با مجوز قانوني تاسيس شده اند و شامل ساير موارد موضوع اين بند نخواهد بود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

علي اكبر ناطق نوري
رييس مجلس شوراي اسلامي
رونوشت:

تصویر نامه: