مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 76/3991

شماره: 76/3991
تاریخ: 1376/10/07
از:
وزارت نيرو- سازمان مديريت منابع آب ايران
به:
جناب آقاي مهندس زرگر - معاونت محترم وزير نيرو در امور آب
موضوع:
ملاك جواز بهره برداري از سيستم هاي تحت فشار
احتراماً بازگشت به نامه شماره 11650/5073/11 مورخ 6/8/76 كه درهامش آن مقام عالي وزارت مرقوم فرموده اند كه ملاك جواز بهره برداري از سيستم هاي تحت فشار چيست و آيا مكانيسمي براي تعيين مصرف انرژي آنها وجود دارد به استحضار مي رساند :

1 - در مناطقي كه منبع تامين آب چاه مي باشد سيستم هاي آبياري تحت فشار ( باراني و قطره اي ) توسط پمپاژ ثانويه و با استفاده از قدرت پيش بيني شده در پروانه بهره برداري از چاه بهره برداري مي گردند كه قطعاً ميزان مصرف برق بيش از قدرت مجاز مي باشد . در چنين مواردي شركتهاي سهامي برق منطقه اي تا حد قدرت مجاز ، برق را با تعرفه شماره 3 ( توليد كشاورزي ) بر اساس هر كيلوواتساعت 2.5 ريال و مازاد بر قدرت مجاز با تعرفه 5-5 تجاري و متوسط نرخ 22 ريال محاسبه مي نمايند .

2 - در مناطقي كه منبع تامين آب منابع سطحي ( رودخانه ) باشد حق انشعاب و قيمت برق مصرفي جهت سيستم هاي فشار همانند تعرفه هاي پيش بيني شده در سيستم چاه مي باشد .

3 - سيستم هاي آبياري تحت فشار ( باراني و قطره اي ) بمنظور استفاده بهينه از منابع آب و خاك كشور مورد توجه قرار داشته و در راستاي سياستهاي دولت مي باشد .

بنابراين برقراري انشعاب برق جديد جهت آبياري تحت فشار با توجه به اينكه وزارت كشاورزي به منظور حمايت از اجراي آن به كشاورزان يارانه پرداخت مي نمايد مغايرت دارد . شايان ذكر است كه در سالهاي اخير بعلت افزايش قيمت لوازم سيستم هاي آبياري تحت فشار در داخل كشور و پايين بودن قيمت خريد محصولات كشاورزي ، طرحهاي مذكور چندان توجيه اقتصادي نداشته و كشاورزان كمتر رغبت به اجراي آن دارند .

4 - بهاي برق مصرفي با تعرفه هاي 9-4 توليد ( صنعت و معدن ) و 5-5 تجاري به ترتيب 45 و 22 ريال ، معادل 18 و 9 برابر قيمت برق فعلي بوده كه پرداخت آن خارج از توان كشاورزان مي باشد و توصيه مي گردد كه قيمت برق جهت سيستم هاي آبياري تحت فشار ، مطابق بند ( هـ ) بخشنامه شماره 100/295 مورخ 24/12/72 ( انشعاب برق توليد كشاورزي ) كه پمپاژ مجدد آب براي توسعه فرآورده هاي كشاورزي در آن بصراحت قيد شده اخذ گردد .

سيد اسد اله اسد الهي
مدير كل دفتر توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي و مشاركتهاي مردمي
رونوشت:

تصویر نامه: