مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 53329/300

شماره: 53329/300
تاریخ: 1376/12/06
از:
وزارت نيرو
به:
جناب آقاي دكتر نجفي - معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
موضوع:
درخواست افزايش حق انشعاب به ميزان 10 درصد براي سال 77
به استناد مفاد تبصره 19 قانون برنامه دوم و به منظور جبران بخشي از كمبود منابع صنعت برق ، خواهشمند است درخواست افزايش حق انشعاب به ميزان 10 درصد را براي سال 77 جهت تصويب شوراي محترم اقتصاد مطرح فرمايند .
حبيب ا ... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- دفتر وزارتي
- واحد برنامه ريزي -  مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: