مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 36471/300

شماره: 36471/300
تاریخ: 1376/08/19
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
برق رساني سريع مدارس و آموزشگاههاي تابعه وزارت آموزش و پرورش
پيرو بخشنامه هاي شماره 300/53648 مورخ 30/6/1374 ، 100/3957 مورخ 23/7/1375 و 100/10169 مورخ 18/12/1375 با توجه به ضرورت برقرساني سريع مدارس و آموزشگاههاي تابعه وزارت آموزش و پرورش با عنايت به عدم وجود نقدينگي نزد واحد هاي تابعه وزارت مزبور جهت تامين و پرداخت وجوه مربوط به نيرو رساني ، مقتضي است در قالب بخشنامه هاي صادره نسبت به برآورد هزينه ها و برقراري انشعابها اقدام و وجوه مربوط به هزينه هاي نيرو رساني را جهت پرداخت و تسويه حساب به شركت توانير اعلام فرماييد .

بديهي است شركت توانير نسبت به تسويه حساب و دريافت وجوه پرداختي از وزارت آموزش و پرورش به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود .

حبيب ا ... بيطرف
وزير نيرو
تصویر نامه: