مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34/1396

شماره: 34/1396
تاریخ: 1376/12/27
از:
سازمان برنامه و بودجه
به:
وزارت نيرو
موضوع:
افزايش حق انشعاب برق به ميزان 10 درصد در سال 1377
درخواست شماره 300/53329 مورخ 6/12/1376 وزارت نيرو در زمينه افزايش حق انشعاب برق به ميزان 10 درصد در جلسه مورخ 25/12/1376 شوراي اقتصاد مطرح شد و به استناد بند " ل " تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش 10 درصد حق انشعاب برق نسبت به نرخهاي مصوب از تاريخ 1/1/1377 مورد تصويب قرار گرفت .
محمد علي نجفي
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه
رونوشت:

رييس مجلس شواي اسلامي - معاون اول رييس جمهور - دفتر رييس جمهور - دفتر هيات دولت - اعضاء شوراي اقتصاد - معاون رييس جمهور در امور اجرايي - معاون رييس جمهور در امور حقوقي و مجلس - دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور - ديوان محاسبات كشور - اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كميسيون امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور اقتصادي و دارايي و تعاون مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، استانداريها ، كليه معاونتهاي سازمان برنامه  و بودجه ، دفتر امور انرژي
تصویر نامه: