مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 33786/300

شماره: 33786/300
تاریخ: 1376/08/04
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتها ي برق منطقه ا ي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مشتركين خانگي 25 آمپر تك فاز و سه فاز
پيرو بخشنامه شماره 100/2346/15947 مورخ 15/4/1376 مقتضي است دستور فرمايند كليه پرونده هاي مشتركين مشمول بخشنامه مذكور را كه از ابتداي سال 1374 پذيرفته شده اند به طور كامل بررسي نموده و چنانچه مبالغي بيش از ارقام ذكر شده در جدول زير از آنان دريافت گرديده مراتب را طي نامه اي به ذينفع اعلام نمايند و نتيجه امر را در جدولي كه نمايانگر مبالغ اضافه دريافتي به تفكيك هر شهرستان و به تفكيك هر سال باشد منعكس نموده و حداكثر تا پايان ديماه سال جاري به معاونت امور برق اعلام كنند .

مشتركين مشمول عبارتند از : مشتركين خانگي كه به صورت تك مشترك در محدوده خدمات شهري هر شهر واقع بوده و از شبكه هوايي تامين بر ق شده اند و يا مشتركين مسكوني ، تجاري و عمومي به صورت بلوك ساختماني و واقع در محدوده خدمات شهري كه حداكثر مجموع قدرت مورد نياز آنان كمتر از 30 كيلو وات بوده و از شبكه هوايي تامين برق شده اند .

جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق

 

سال

25 آمپر تك فاز خانگي

25 آمپرسه فاز خانگي

1374

528.000 ريال

1.584.000 ريال

1375

638.900 ريال

1.916.700 ريال

1376

702.800 ريال

2.108.400 ريال

 

حبيب ا ... بيطرف
وزير نيرو
رونوشت:

- معاون امور برق و مدير عامل توانير
- معاون پشتيباني و امور مجلس
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: