مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/7548/1169

شماره: 11/7548/1169
تاریخ: 1376/11/12
از:
توانير
به:
جناب آقاي مهندس امامي - معاونت محترم امور مجلس و پشتيباني
موضوع:
جا به جايي پايه هاي برق
عطف به نامه شماره 505/2051 مورخ 21/7/1376 به استحضار مي رساند بر اساس نامه شماره 8787 مورخ 5/10/1375 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ( فتوكپي بپيوست است ) هزينه هاي جا به جايي پايه هاي برق به عهده شهرداري مي باشد .

ضمناً در اكثر شركت هاي برق منطقه اي هزينه جا به جايي تير ها با هزينه هاي مرمت خساراتي كه در هنگام  نصب تاسيسات برق به خصوص كابل كشي ايجاد مي شود پاياپاي مي گردد و اصولاً روابط مالي بين شهرداريها و شركتهاي برق بيش از آنست كه در چنين مواردي اشكال ايجاد گردد . اشكال اصلي مواقعي بروز مي نمايد كه در بخشي از خيابان عقب نشيني انجام شده ، در حالي كه در بخش هايي هنوز عقب نشيني انجام نشده است و لذا جابه جايي شبكه ميسر نيست . در اين صورت الزاماً در بخش عمده اي از خيابان عملاً تيرها در وسط واقع شده ند .

به هر حال طي رونوشت همين نامه به شركت هاي برق منطقه اي اعلام مي گردد كه در اگر در تعريض خيابانها در مورد تامين هزينه جابجايي با شهرداري مشكلي ايجاد شد مراتب را به اين امور اعلام نمايند تا به گونه اي مقتضي حل و فصل گردد .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- كليه شركتهاي برق منطقه اي
- معاونت برنامه ريزي - دفتر مطالعات اقتصادي و تعرفه
تصویر نامه: