مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/6415

شماره: 11/6415
تاریخ: 1376/10/01
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
فرم پروانه توليد و بهره برداري مربوط به مراكز توليد قارچ خوراكي

به پيوست تصوير فرم پروانه توليد و بهره برداري مربوط به مراكز توليد قارچ خوراكي صادره توسط معاونت امور باغباني وزارت كشاورزي جهت اطلاع و اعمال تعرفه مربوطه در مورد مراكز داراي پروانه ياد شده ، ارسال ميگردد .

 

پروانه توليد و بهره برداري

تاريخ :           
شماره :           

به موجب اين پروانه اجازه داده مي شود :

خانم / آقاي / شركت . . . . . . . . . . . . . . . از مركز توليد . . . . . . . . . . . . . . .  برابر طرح ارائه شده و به شرح جدول ذيل در استان . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان . . . . . . . . . . . . . . . بخش . . . . . . . . . . . . . . . پلاك . . . . . . . . . . . . . . . مبادرت به بهره برداري نمايد .

 

نوع محصول ميزان توليد و ظرفيت ساليانه مساحت كل زمين به متر مربع مساحت زير بناي طرح به متر مربع

 

 

 

 

     
 

 

رعايت نكات مندرج در ظهر پروانه براي متقاضي الزامي است .
مدت اعتبار پروانه از تاريخ صدور سه سال شمسي مي باشد .
تمديد اول . . . . . . . . . . . . . . .
تمديد دوم . . . . . . . . . . . . . . .

معاون وزير در امور باغباني               

 

نكات ذيل از موارد لاينفك اين پروانه است :

1 - اين پروانه در اثبات حق مالكيت اراضي و استفاده از حقوق مالكانه هيچگونه ارزشي ندارد .
2 - اين پروانه نمي تواند مجوزي براي تفكيك و تبديل اراضي به هر عنوان تلقي گردد .
3 - دارنده اين پروانه ملزم به اجراي طرح مصوب منضم به اين پروانه مي باشد .
4 - دارنده اين پروانه ملزم به معرفي يك كارشناس كشاورزي به عنوان ناظر طرح مي باشد .
5 - در صورت عدم رعايت نكات و اصول فني قيد شده در طرح ضميمه ، اين پروانه از درجه اعتبار ساقط است .
6 - انتقال اين پروانه بدون كسب نظر سازمان كشاورزي ممنوع مي باشد .
 

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: