مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/4968/12838

شماره: 11/4968/12838
تاریخ: 1376/08/17
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
تعريف فيدر
Untitled 26 از آنجا كه در مورد تعريف فيدر در تاسيسات توزيع نيروي برق ( موضوع بندهاي 42-4 و 47-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ) بعضاً از طرف شركتهاي برق سوالاتي مي گردد ، لذا تعريف ذيل جهت اطلاع و استفاده در مواقع لزوم ارائه ميشود :

1 - فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلوئي كه در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذيه مي گردد .

2 - فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از سكسيونر هوائي و يا يك سري قطع كننده كه خط انشعابي از آن طريق تغذيه مي شود .

3 - فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست توزيع زميني عبارت است از تابلو سكسيونر قابل قطع زير بار و يا تابلو دژنكتور كه خط خروجي مذكور را تغذيه مي نمايد .

4 - فيدر در پست ترانسفور ماتور توزيع هوائي عبارت است از مجموع قطع كننده ها و برقگير ها كه در محل اتصال فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب مي گردد .

5 - فيدر در مورد پست ترانسفورماتور زميني عبارت است از تابلو دژنكتور و يا تابلو سكسيونر فيوز دار كه خط تغذيه كننده را به ترانسفورماتور اتصال مي دهد .

6 - فيدر در مورد شبكه ها ي فشار ضعيف عبارت است از تابلو فشار ضعيف كه خروجي ترانسفورماتور توزيع را به شبكه فشار ضعيف وصل مي نمايد .

تبصره : چنانچه تابلو فشار ضعيف داراي بيش از يك خروجي باشد هر يك از كليد فيوز ها يك فيدر محسوب خواهد شد . در اين صورت بهاء كليد كل اتوماتيك و قيمت تابلو به تعداد كليد فيوزهاي موجود تقسيم مي گردد .

محمد ملاكي
معاونت امور برق و مدير عامل سازمان توانير
تصویر نامه: