مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 79620/3957/100

شماره: 79620/3957/100
تاریخ: 1375/07/23
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
بررسي قدرت درخواستي، تعيين آمپراژ و برقراري انشعاب واحد هاي آموزشي
در اجراي بند « ل » تبصره 19 قانون برنامه دوم و پيرو بخشنامه شماره 300/53648 مورخ 20/6/1374 ضروري است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه شركتها در مورد واحد هاي آموزشي موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذكر ( واحد هاي آموزشي كه به آمپراژهاي بيش از مقدار مشخص شده در بخشنامه نياز دارند ) راساً نسبت به بررسي قدرت درخواستي متقاضي ، تعيين آمپراژ و برقراري انشعاب اقدام نمايند .

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب و نصب ( شامل تهيه و نصب لوازم اندازه گيري ) مازاد بر مفاد بند هاي 1 ، 2 و 3 بخشنامه فوق الذكر مي بايد از محل منابع شركت تامين گردد و شركتها مي توانند فهرست اينگونه مشتركين را وفق بند 4 بخشنامه مزبور جهت دريافت هزينه هاي مربوطه ( تا سقف بند ها ي1 ، 2 و 3 بخشنامه ) به شركت توانير ارسال كنند .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- جناب آقاي مرعشي رييس محترم كميسيون نيروي مجلس شوراي اسلامي
- وزير محترم آموزش و پرورش
- معاون امور برق
تصویر نامه: