مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/7144/16066

شماره: 11/7144/16066
تاریخ: 1375/11/07
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اجراي تفاهم نامه با وزارت دفاع
پيرو اطلاعيه هاي شماره 9247/4518/11 مورخ 8/7/74 و شماره 2928/م/ح مورخ 13/9/75 و شماره 14841/6585/11 مورخ 15/10/75 ، حسب اطلاع از ستاد فرماندهي كل قوا ، تفكيك انشعابهاي برق واحد ها ي مسكوني از انشعابهاي برق پادگانها بطور كامل انجام نپذيرفته است . ضروريست تا با نظارت مستقيم مديران عامل محترم شركتها بر اجراي اين امر هر چه سريعتر كليه مفاد تفاهم نامه بطوركامل به مورد اجرا گذاشته شود . ضمناً عليرغم پيگيري بعمل آمده هنوز چگونگي وضعيت و فعاليت انجام شده و علت تاخير در تفكيك توسط برخي از شركتها به امور برق گزارش نشده است لذا خواهشمنداست دستور فرمايند حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه مراتب به اين معاونت گزارش گردد .
محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: