مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/7508/16341

شماره: 11/7508/16341
تاریخ: 1375/11/20
از:
توانير
به:
جناب آقاي رضايي - معاونت محترم حقوقي و امور مجلس
موضوع:
افزايش هزينه انشعاب برق
در پاسخ به نامه شماره 500/6315 مورخ 3/11/75 منضم به تصوير نامه تذكر مورخ 29/10/75 آقاي قاسم پور نماينده محترم تبريز در مورد افزايش غير قانوني هزينه انشعاب برق در تبريز به استحضار مي رساند :

هزينه انشعاب بر اساس تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و با تصويب شوراي محترم اقتصاد سالانه 10 درصد اضافه و به شركتهاي برق منطقه اي جهت اجرا ابلاغ شده است ، ليكن به دليل گسترده بودن شهر ها و يا نياز متقاضيان تامين برق در خارج از محدوده شهر ها ، احتمالاً تعدادي از ايشان تقاضاي تامين برق در محلي به دور از شبكه عمومي برق را دارند و يا ممكن است تقاضاي تامين برق در محدوده شهر ولي در منطقه اي باشد كه نياز به گسترش و توسعه و تقويت شبكه موجود دارد . در هر حال متقاضي مي بايد با انتخاب پيمانكار خود راساً اقدام لازم در اين مورد به عمل آورد .

   بنابراين متقاضيان مسئول ايجاد يا تقويت شبكه نيرو رساني مي باشند . ليكن تنها  در محدوده خدمات شهري نكات ذيل موجب ضرورت در اتخاذ سياست اصلاحي مي گردد .

1 - از آنجا كه متقاضي خود موظف به ايجاد شبكه نيرو رساني اختصاصي و يا تقويت شبكه بين نقطه مصرف تا شبكه عمومي برق مي باشد عموماً اولين متقاضي برق مجبور به ايجاد شبكه شده و سپس ساير متقاضيان با فرصت طلبي بدون پرداخت هزينه اي از شبكه ايجاد شده توسط متقاضي اول استفاده نمودند بدين ترتيب فشار مالي به اولين متقاضي وارد شده و ساير متقاضيان هزينه اي را تقبل ننمايند .

2 - انجام عمليات نيرو رساني در محدوده شهر ها علاوه بر آنكه نيازمند رعايت نكات ايمني و هماهنگي با ارگانهايي مانند شهرداري و . . . دارد نياز به هماهنگي هاي عملياتي با شركت برق داشتند در مورد شبكه هاي برقدار تقويت شبكه تنها از طريق شركت برق منطقه اي ممكن خواهد بود .

با توجه به نكات فوق در آيين نامه تكميلي به منظور مساعدت به متقاضيان خانگي واقع در داخل محدوده خدمات شهري اين امكان داده شده است كه در صورتي كه نياز به ايجاد يا تقويت شبكه نيرو رساني باشد شركتهاي برق منطقه اي هزينه نيرو رساني را سرشكن نموده ولي در هيچ شرايطي نمي بايد در مورد شبكه هوايي كل هزينه ها ( شامل هزينه عمومي برقراري انشعاب و پيمانكاري ايجاد تاسيسات نيرو رساني ) اعمال شده به اينگونه متقاضيان از دو برابر هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب تجاوز نمايد . مراتب فوق تنها براي متقاضيان واقع در محدوده خدمات شهري در نظر گرفته شده است و ساير متقاضيان خود مي بايد راساً نسبت به ايجاد شبكه نيرو رساني اقدام نمايند .

با عنايت به مراتب فوق ، خواهشمند است دستور فرماييد اقدام مقتضي معمول گردد .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي
- معاونت برنامه ريزي - دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: