مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/7261/16409

شماره: 11/7261/16409
تاریخ: 1375/11/10
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
بهاي برق مصرفي كارگاههاي ساختماني احداث تاسيسات مربوط به وزارت نيرو
بدينوسيله اعلام مي دارد كه از تاريخ 1/7/75 بهاي برق مصرفي مربوط به كارگاههاي ساختماني احداث سدها و نيرو گاهها و ساير تاسيسات مشابه در صورتيكه مربوط به طرحهاي وزارت نيرو بوده و هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را پرداخت نموده باشند با تعرفه عمومي بند 1-2 و در صورت عدم پرداخت آن با تعرفه عمومي آزاد مي بايد محاسبه و دريافت گردد .
محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- دفتر وزارتي
- معاونت محترم آب
- واحد برنامه ريزي - مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: