مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/5345/11677

شماره: 11/5345/11677
تاریخ: 1375/08/21
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اعمال بند 3 ساير شرايط تعرفه هاي برق در مورد صنايع خاص ( موضوع بند ز تبصره تعرفه شماره 4)

بدينوسيله به اطلاع ميرساند كه كليه صنايع موضوع بند ز تبصره تعرفه هاي صنعتي ( صنايع خاص ) در صورتيكه مايل باشند با نصب لوازم اندازه گيري از تعرفه هاي مخفف نيمه شب استفاده نمايند ، مشمول ضرايب سطر اول جدول ذيل بند 3 ساير شرايط مي گردند به اين ترتيب جدول ذيل بند 3 ساير شرايط تعرفه 4 به صورت زير اصلاح مي گردد .

 

 

ساعات عادي

ساعات اوج مصرف ( پيك )4 ساعت در شبانه روز به تشخيص شركت

ساعات كم باري ( مندرج در متن بند 3 ساير شرايط )

مشتركين روي ولتاژ 63 كيلو ولت و يا بالاتر و صنايع خاص ( مشتركين بند ز )

1

2.6

0.6

مشتركين فشار متوسط 11 ، 20 و 33 كيلو ولت

1

2.3

0.5

مشتركين فشار ضعيف

1

2.4

0.4

 

 

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي توانير
تصویر نامه: