مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 11/5077/110

شماره: 11/5077/110
تاریخ: 1375/08/12
از:
توانير
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
انشعاب آزاد
پيرو سوالات مطروحه در مورد نحوه واگذاري انشعابات آزاد به اطلاع ميرساند :

برقهاي غير دايم مانند كارگاههاي ساختماني و ساير متقاضياني كه داراي تاسيسات موقت مي باشند ، همچنين مصارف چراغاني ها و تابلو هاي تبليغاتي تنها مجاز به استفاده از برق آزاد تجاري هستند ولي ساير متقاضيان بندهاي الف تا واو ماده 16-4 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق بنابر تمايل مي توانند با توجه به نوع فعاليت همچنين تطابق فعاليت با مجوزات ارائه شده از برق آزاد مربوط به نوع فعاليت خود استفاده نمايند .

محمد ملاكي
معاون امور برق و مدير عامل شركت توانير
رونوشت:

- معاونت برنامه ريزي
- معاونت برنامه ريزي- دفتر مطالعات اقتصادي
تصویر نامه: