مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره ق-399

شماره: ق-399
تاریخ: 1375/08/22
از:
مجلس شوراي اسلامي
به:
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني - رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
موضوع:
طرح تفسير بند " ل " تبصره ( 19 ) قانون برنامه پنجساله دوم

طرح تفسير بند " ل "تبصره ( 19 ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 8/8/1375 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .

 


 

قانون تفسير بند " ل " تبصره ( 19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري

1 - آيا منظور از وزارت اختصاصا وزارتخانه است و لاغير يا اعم از وزارتخانه و موسسات و شركتهاي تابعه مي باشد ؟

2 - آيا منظور از انشعاب برق حداقل دو درصد روشنايي و نهايت 25 آمپر ( 6 ) سه فاز است يا ميزان مورد نياز واحد با توجه به شرايط منطقه و شرايط آب و هوا و كل نياز مي باشد ؟

نظر مجلس :

ماده واحده :

1 - در بند " ل " تبصره ( 19 ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور از وزارت اعم ازوزارتخانه و موسسات و شركتهاي تابعه مي باشد .
2 - در بند " ل " تبصره ( 19 ) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور از انشعاب برق ميزان مورد نياز واحد با توجه به شرايط آب و هوا و كل نياز مي باشد .

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

علي اكبر ناطق نوري
رييس مجلس شوراي اسلامي
تصویر نامه: