مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه ها

نتایج نمایش 21-30 (از 33)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
شماره موضوع از به تاریخ
11/1527 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 16/03/1374
11/25/918/2256 واحد هاي توليدي تحت پوشش مجامع امور صنفي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان و شركتهاي توزيع نيروي برق 1374/02/23
42488/300 بهاي انرژي خريداري از نيروگاههاي آبي وزارت نيرو كليه شركتها و سازمانهاي آب و برق منطقه اي 16/02/1374
11/25/737/1807 تامين برق شهركها وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/02/12
11/595 رعايت بند هاي آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركتهاي توزيع و سازمان آب و برق خوزستان 05/02/1374
41425/300 نرخ تبادل و فروش مازاد انرژي وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/02/05
1717/300 اجراي اطلاعيه و بخشنامه هاي ابلاغ شده در سال 73 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 04/02/1374
11/25/519/1181 اجراي اطلاعيه و بخشنامه هاي ابلاغ شده در سال 1373 وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/02/03
11/431 اسامي مراكز پژوهشي و تحقيقاتي منابع آب وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 30/01/1374
458/100 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق وزارت نيرو كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان 1374/01/28