مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 9853/100

شماره: 9853/100
تاریخ: 1374/12/28
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق جهت اجرا از ابتداي سال 1375
به استناد مصوبه مورخ 21/12/74 شوراي محترم اقتصاد به پيوست جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق جهت اجرا از ابتداي سال 1375 ، با رعايت موارد زير ، ابلاغ مي گردد :

1 - كليه واحد هاي آمو زشي تابعه وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه و مساجد به استناد قانون بودجه سال 1375 از پرداخت هزينه هاي انشعاب معاف مي باشند .هزينه هاي انشعاب واحد هاي آموزشي كما في السابق بر اساس بخشنامه شماره 300/53648 مورخ 20/6/1374 در وجه شركتهاي برق پرداخت خواهد شد ، ضمن آنكه واحد هاي آموزشي مزبور از پرداخت هزينه نصب و و سائل اندازه گيري معاف خواهند بود .

درمورد آمپراژ و هزينه انشعاب حوزه هاي علميه و مساجد نيز مشابه بخشنامه فوق الذكر عمل گردد .

2 - كليه موارد آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق سال 1374 و همچنين بخشنامه هاي صادره تا قبل از ابلاغ آيين نامه تكميلي جديد ( از جمله بخشنامه مربوط به متقاضيان بالاي دو مگا وات ) معتبر بوده و اجراي دقيق آن الزامي است .

 

شرح

سهم متقاضي از هزينه متوسط احداث تاسيسات براي تامين يك كيلووات تقاضاي برق

پرداختي بابت هر كيلووات تقاضاي برق

توليد
(هزينه انشعاب)
(1)

انتقال
400,230
كيلوولت

فوق توزيع
132,66,63
كيلوولت

توزيع (فشارمتوسط)
33,20,11
كيلوولت

توزيع فشارضعيف
220/400
ولت

 

خط
(2)

پست
(3)

خط
(4)

پست
(5)

خط
(6)

پست

زمين*
(7)

تجهيزات
(8)

خط
(9) 

واگذاري انشعاب روي ولتاژ 230 با 400 كيلووات

1

تغذيه از پست انتقال
(230 با 400 كيلووات)

قيمت تمام شده

1030000

190000

0.25×198000

-

-

-

-

-

-

1264500

تخفيف ويژه سال 1375

طبق ماده 51

 -

طبق ماده 51

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

 -

واگذاري انشعاب روي ولتاژ63،66،132كيلوولت
**(تاديماند 15مگاوات) 

1-2 

تغذيه از پست انتقال
(230 با 400 كيلووات) 

قيمت تمام شده 

850000

159000 

 250000

0.5×81000

.0.25×235000

 -

 -

 -

1358250 

تخفيف ويژه سال 1375

100%

76%

76%

76%

55%

 -

 -

90% 

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

38720

60720

0.5×19800

 26660

-

 -

 -

 136000

2-2

 تغذيه از پست فوق توزيع
(63 ،66،132)
كيلوولت

قيمت تمام شده

85000

159000

250000

81000

.0.25×235000

 -

 -

 1398750

تخفيف ويژه سال 1375

100%

76%

76%

76%

47%

 -

 -

89% 

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

0

 38720

60720

 19800

27660

 -

 -

 -

146900 

واگذار يانشعاب روي ولتاژ 11،20،33 كيلوولت
**(تاديماند15 مگاوات)

1-3

تغذيه از پست فوق توزيع
(63،66،132 كيلوولت)

قيمت تمام شده

688000

126000

199000

65000

189000

0.5×90000

 -

 -

 1312000

تخفيف ويژه سال 1375

100%

 69%

70%

70%

 60%

65%

 -

 -

 -

84% 

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

38500

60500

19800

75900

15840

 -

 -

 -

210540 

2-3

تغذيه از شبكه فشارمتوسط
(11،20،33 كيلوولت)

قيمت تمام شده

688000

 126000

199000

65000

189000 

91000

 -

 -

 -

1358000 

تخفيف ويژه سال 1375

100%

69%

70%

70%

60%

59%

 -

83% 

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

 0

38500

60500

19800

70950

37730

 -

 227480

واگذاري انشعاب فشار ضعيف

1-4

تغذيه از پست فشارمتوسط
(11،20،33 كيلوولت)

قيمت تمام شده

516000

96000

 113000

49000

 141000

67000

 10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين

80000 

 -

1026000+10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

تخفيف ويژه سال 1375

100%

 78%

70%

78% 

77%

62%

 52%

 -

84% 

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

21570

33780

10990 

31750

25520

10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

38500 

 -

162110+10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

2-4

تغذيه ازشبكه فشارضعيف
( باتوان 30كيلووات و بالاتر)

قيمت تمام شده

516000

96000

113000

49000

141000

67000

10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

80000

 69000

1131000+10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

تخفيف ويژه سال 1375

100%

78%

70%

78%

77%

62%

52%

63%

83% 

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

21570 

33780

 10990

31750 

 25520

10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين 

 38500

25410 

 

 187520+10%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين

3-4

***
تغذيه از شبكه فشارضعيف
(باتوان كمتر از30كيلووات)

قيمت تمام شده

62000

12400

17900

5800

 16800

 8000

2%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين  

 9600

8200 

 140700+2%قيمت عادلانه يك مترمربع زمين

تخفيف ويژه سال 1375

100%

92%

91%

91%

91%

66%

 100%

54%

63%

 90%+قيمت زمين

مبالغ دريافتي از متقاضي در سال 75

0

 970

1525 

495 

 1432

2695 

 0

4400

3003

 14520

 

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- معاونت امور حقوقي و مجلس
- به كليه شركتهاي توزيع نيروي برق
- معاونت هماهنگي و نظارت
- دفتر طرح و برنامه برق

تصویر نامه: