مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 9729/100

شماره: 9729/100
تاریخ: 1374/12/27
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
اعمال تعرفه هاي برق در سال 1375
به استناد مجوز حاصله از تبصره 19 قانون برنامه دوم ( مبني بر افزايش سالانه متوسط 20% در قيمت فروش برق ) و بمنظور جلوگيري از وقفه در وصول درآمدهاي دولت و عدم تحميل هزينه ها بصورت يكباره به مشتركين بدينوسيله مقرر مي شود تا ابلاغ و اعمال تعرفه هاي سال 1375 با توجه به اينكه تعرفه هاي مصارف ذيل افزايشي نخواهند داشت جهت حصول متوسط 20% افزايش مذكور در تبصره 19 فوق الذكر صورتحساب مصارف از 1/1/1375 ساير تعرفه ها بصورت علي الحساب با ضريب 1.22 ( 22 درصد ا فزايش ) نسبت به تعرفه هاي سال 1374 محاسبه و صادر گردد .

تعرفه هايي كه در سال 1375 افزايش نخواهند يافت :

1 - مشتركين تعرفه يك با مصرف كمتر از 60 كيلوواتساعت در ماه

2 - مشتركين بند د تعرفه 2 ( مصارف فرهنگي و آموزشي تعرفه عمومي )

3 - مشتركين تعرفه 3 ( مصارف كشاورزي )

4 - مشتركين بند هاي الف و ب تعرفه 4 ( صنايع كشاورزي و دامداري )

5 - سالنهاي سينمائي

ضمناً شركتها مي بايد علي الحساب بودن را در صورتحسابهاي موضوع اين بخشنامه قيد و در صورتحسابهايي كه متعاقب ابلاغ و اعمال تعرفه سال 1375 صادر خواهند نمود نسبت به تسويه حسابها اقدام نمايند .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور حقوقي و مجلس
- معاونت امور برق
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: