مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 37210/9839/100

شماره: 37210/9839/100
تاریخ: 1374/12/28
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
بهاي برق مصرفي صنايع خاص ( موضوع بند ز تبصره تعرفه صنعتي )

بهاي برق مصرفي كليه كارخانه هاي سيمان و همچنين صنايع فولاد كاويان اهواز و ريخته گري نصر و فولاد اهواز و نورد ايران در خوزستان ، ذوب آهن و فولاد مباركه اصفهان ، سرب و روي زنجان ، مس سرچشمه و معدن گل گهر كرمان ، آلومينيوم اراك ( ايرالكو ) به شرح زير تعيين و جهت اجرا از ابتداي سال 75 ابلاغ مي گردد .

 

  - بهاي قدرت ( ديماند ) هر كيلو وات 3200 ريال
  - بهاي انرژي كليه كيلوواتساعتها ، هر كيلو واتساعت 50 ريال

 

ساير شرايط مشتركين فوق الذكر مطابق با مفاد تعرفه شماره چهار توليد ( صنعت و معدن ) خواهد بود . بعلاوه در صورت وجود مشتركين سنگين مشابه ، شركتها مكلفند اعمال تعرفه فوق را از امور برق استعلام نمايند .

همچنين تعرفه هاي برق مصرفي كليه متقاضيان نظير صنايع فوق الذكر ( مانند آلومينيوم المهدي ، فولاد نيشابور ، آلومينيوم جاجرم ، ريخته گري اسفراين مجتمع معادن چادر ملو ، فولاد آلياژي يزد ) نيز بر اساس تعرفه هاي مندرج در اين بخشنامه بايد صورت گيرد ليكن شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ميبايد قبل از برقراري انشعاب برق مراتب را از امور برق استعلام نمايند .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور حقوقي و مجلس
- معاونت امور برق
- دفتر طرح و برنامه برق
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: