مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 34/864

شماره: 34/864
تاریخ: 1374/12/28
از:
سازمان برنامه و بودجه
به:
وزارت نيرو
موضوع:
افزايش 10 درصد حق انشعاب برق براي سال 1375
درخواست شماره 1/8314 مورخ 30/11/1374 وزارت نيرو در خصوص افزايش 10 درصد حق انشعاب برق براي سال 1375 در جلسه مورخ 21/12/1374 شوراي اقتصاد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر به استناد بند « ل » تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش 10 درصد حق انشعاب برق از 15/1/1375 مورد تصويب قرار گرفت .
حميد ميرزاده
معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه وبودجه
رونوشت:

- رييس مجلس شوراي اسلامي - معاون اول رييس جمهور - دفتر رييس جمهور - دفتر هيات دولت - براداران اعضاء هيات دولت - معاون رييس جمهور در امور اجرائي - معاون رييس جمهور در امور حقوقي و مجلس - دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور - وزارت كشور - ديوان محاسبات كشور - اداره كل قوانين و مقررات كشور - استانداريها - كميسيون امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي - كميسيون امور اقتصادي و دارائي و تعاون مجلس شوراي اسلامي - سازمان بازرسي كل كشور - كليه معاونتهاي سازمان برنامه و بودجه - دفتر امور انرژي

تصویر نامه: