مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 31470/9041/100

شماره: 31470/9041/100
تاریخ: 1374/11/25
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
تامين برق متقاضيان بيش از دو مگا وات
پيرو بخشنامه شماره 300/5495 مورخ 28/3/74 مقتضي است در مورد متقاضيان با قدرت نهائي 2 مگا وات و بيشتر ( يا افزايش قدرتي كه ديماند نهائي مشترك را حداقل 2 مگا وات نمايد ) تا 15 مگا وات بنحو ذيل عمل و يك نسخه از قراردادهاي منعقده به امور برق وزارت نيرو ارسال گردد . بديهي است هر گونه تصميم گيري و اعلام هزينه در مورد هزينه انشعابات بيش از 15 مگا وات بسان گذشته بايد بر اساس ماده 51 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق توسط معاونت امور برق صورت پذيرد :

1 - از آنجا كه عملاً تامين برق كليه متقاضيان با مصرف 2 مگا وات و بيشتر بطور مستقيم از پستهاي فوق توزيع انجام مي شود و با توجه به كمبود منابع مالي كافي جهت توسعه آتي شبكه و تاسيسات انتقال و فوق توزيع ، اختصاص ظرفيتهاي فعلي و دردست اجراي اين تاسيسات براي متقاضيان فشار ضعيف و اكثريت عمده متقاضيان فشار متوسط اجتناب ناپذير مي باشد ، لذل ضروري است كه تامين برق متقاضيان با مصرف سنگين ( 2 مگا وات و بيشتر ) منوط به تامين منابع مالي جديد و توسعه شبكه و احداث تاسيسات جديد فشار قوي گردد ( موارد استثناء يعني وجود ظرفيت خالي در خطوط و پستهاي انتقال و فوق توزيع موجود و در دست اجراء پس از منظور و كسر كردن ظرفيت مورد نياز تامين برق متقاضيان آتي فشار ضعيف و فشار متوسط خارج از شمول اين بخشنامه ، مي بايد طي گزارش توجيهي جهت تشخيص و تصميم گيري به معاونت امور برق گزارش شود ) .

متذكر مي شود كه منابع پيش بيني شده در بودجه سال 75 و ساير سالهاي برنامه دوم بهيچوجه تكافوي اجراي طرحهاي جديد توسعه را نمي نمايد .

2 - هر گاه با اعمال بند 1 فوق امكان تامين برق متقاضيان در زمان مورد نظر شان فراهم نباشد ، متقاضي مي بايستي در حالت انتظار باقي بماند مگر آنكه كتباً تقاضاي تامين فوري برق بدون استفاده از تخفيفهاي منظور شده در جدول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را بنمايد . در چنين صورتي شركت موظف است با استفاده از منابع حاصله ناشي از منظور نشدن تخفيفها و اخذ هزينه عمومي برقراري انشعاب بر اساس رابطه ذيل سريعاً نسبت به احداث شبكه و تاسيسات فشار قوي مورد نياز اقدام كند .

 

2 - الف : هزينه هاي برقراري انشعاب برا ي متقاضيان 2 مگاوات و بيشتر تا 10 مگاوات ريال به ازاي هر كيلووات قدرت درخواستي

160000 + 33.5 × (KW)  قدرت نهايي

2 - ب : هزينه هاي برقراري انشعاب براي متقاضيان 10 مگاوات و بيشتر تا 15 مگا وات ريال به ازاي هر كيلووات قدرت درخواستي

495000

 

تبصره : هزينه هاي برقراري انشعاب محاسبه شده بر اساس روابط فوق مربوط به سال 1375 بوده و در صورتي كه متقاضي در سال 74 هزينه ها ي برقراري انشعاب خود را بپردازد مشمول 9% تخفيف خواهد گرديد .

3 - در هر صورت لازم است در قرارداد با پاسخ به تقاضاي برق كليه متقاضيان ( اعم از حائز فوريت يا معمولي ) قيد گردد از اواخر برنامه دوم ( سال 1378 ) بدليل كمبود توليد تعهدي در قبال تامين برق در اوقات پيك سال وجود نخواهد داشت .

4 - اين بخشنامه تنها ناظر به هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مي نمايد در صورتيكه تا پنجسال تقاضاي افزايش ديماند نمايد كل ديماند آنها ( در صورت تقاضاي تامين فوري بدون استفاده از تخفيف ) مشمول منظور نشدن تخفيف - وفق مقررات روز - خواهد شد . ليكن در مورد مشتركين موجود تنها به ميزان مازاد بر قدرت موجود مشمول مفاد اين بخشنامه مي گردند .

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
- معاونت امور حقوقي و مجلس
- دفتر طرح و برنامه برق
- مطالعات اقتصادي
- دفتر وزارتي
تصویر نامه: