مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 254/5564

شماره: 254/5564
تاریخ: 1374/11/08
از:
وزارت نيرو
به:
معاونت محترم مالي
موضوع:
اعلام شماره حساب جاري
به پيوست تصوير اطلاعيه شماره 5/133/6536/11 مورخ 5/10/74 منضم به فرم قرارداد فروش برق مشتركين موضوع ماده 51 آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق ، جهت استحضار ارسال مي گردد .

خواهشمند است دستور فرماييد ، شماره حسابجاري مربوط به سهم توانير ( سهم توليد از مجموع هزينه انشعاب ) را طي اطلاعيه اي به كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان ، اعلام نمايند .

بهمن مسعودي
مدير كل دفتر طرح و برنامه برق
رونوشت:

- واحد برنامه ريزي
-دفتر تعرفه 
تصویر نامه: