مجموعه اسناد

Skip Navigation Links.
Expandتعرفه های برق و شرایط عمومی آن ها
Expandآیین نامه ها و الحاقیه ها
Collapseبخشنامه های سراسري وزارت نيرو
سال 1397
سال1396
سال 1395
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
سال 1384
سال 1383
سال 1382
سال 1381
سال 1380
سال 1379
سال 1378
سال 1377
سال 1376
سال 1375
سال 1374
سال 1373
سال 1372
Expandبخشنامه های منطقه اي
Expandمصوبات هيات وزيران
Expandمجموعه قوانین

نامه شماره 22900/6795/100

شماره: 22900/6795/100
تاریخ: 1374/09/18
از:
وزارت نيرو
به:
كليه شركتهاي برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
موضوع:
نرخ تضميني و شرايط عمومي خريد برق از نيروگاههائي كه با سرمايه بخش تعاوني و خصوصي
در اجراي تبصره 44 قانون برنامه دوم بدينوسيله نرخ تضميني و شرايط عمومي خريد برق از نيروگاههائي كه با سرمايه بخش تعاوني و خصوصي تاسيس شده و تحت مالكيت بخش تعاوني و خصوصي ميباشد را ابلاغ مي نمايد . ضروري است در صورت مراجعه متقاضيان احداث نيروگاه و فروش برق با توجه به مفاد نرخ تضميني و شرايط عمومي خريد برق اقدامات ذيل را معمول دارند :

1 - در مورد متقاضياني كه كمتر از يك مگا وات در نقطه دريافت ، توان توليد مي نمايد شركت ( مطابق فرم پيوست ) خود راساً نسبت به بررسي و صدور موافقت اصولي احداث نيرو گاه و قراداد خريد برق اقدام نموده و يك نسخه از موافقتهاي صادره ( و قرارادهاي منعقده ) را جهت اطلاع به امور برق ارسال دارند .

2 - درخواست متقاضياني كه بيش از يك مگا وات در نقطه دريافت ، توان توليد مي نمايند همراه با اطلاعات كامل نيرو گاه و فرمهاي تكميل شده ( موافقت اصولي و پيوستهاي 1 و 2 آن ) بهمراه نظر آنشركت در مورد

1-2 : نحوه اتباط نيرو گاه به شبكه

2-2 : نياز منطقه به توليد مزبور

3 -2 : نظر كلي شركت در مورد صدور موافقت اصولي

جهت بررسي و صدور مجوز به امور برق وزارت نيرو ارسال دارد .

در هر حال خريد برق از كليه فروشندگان برق توسط شركت برق منطقه اي صورت خواهد گرفت .

بهاي انرژي

بهاي انرژي برابر مجموع بهاي سوخت مواد مصرفي ، لوازم يدكي وتعميرات و نيروي انساني مي باشد .

الف : بهاي سوخت

الف 1 - نيروگاههاي با سوخت فسيلي : بهاي سوخت به ازاي هر كيلوو اتساعت برق توليدي برابر بهاي 0.27ليتر مازوت و يا 0.29 متر مكعب گاز خواهد بود . تركيب سوخت همه ساله بر اسا س توافق فروشنده و وزارت نفت پيش بيني و بر اساس عملكرد نيرو گاه در انتهاي سال قطعي و تسويه نهايي خواهد گرديد .

تبصره 1 :

در راستاي سياستهاي انرژي كشور خريد برق از نيروگاههاي با سوخت گازوئيل به هيچوجه صورت نخواهد گرفت .

تبصره 2 :

حداكثر به ميزان يك درصد از كل سوخت مصرفي نيروگاه ، هزينه هاي سوخت گازوئيل ( بعنوان سوخت راه انداز ) قابل تاديه مي باشد .

الف 2 - نيرو گاههايي كه سوخت فسيلي مصرف نمي نمايند : اين نوع نيرو گاهها تنها بر اساس 0.28 متر مكعب گاز مشمول دريافت بهاي سوخت مي گردند .

ب :بهاي مواد مصرفي

بهاي مواد مصرفي0.13 ريال به ازاي هر كيلو واتساعت مي باشد .

ج : بهاي لوازم يدكي و تعميرات

بهاي لوازم يدكي براي نيرو گاههاي حرارتي 6 ريال ( معادل 0.2 سنت ) و براي ساير انواع نيرو گاه 1.5 ريال ( 0.05 سنت ) به ازاي هر كيلو واتساعت مي باشد .

د : نيروي انساني

هزينه نيروي انساني در سال 74 برابر 0.5 ريال به ازاي هر كيلو واتساعت مي باشد كه سالانه با توجه به ضرايب افزايش حقوق و دستمزد تعديل خواهد شد .

تبصره :

در صورتيكه فروشنده عليرغم دستور شبكه نسبت به توليد برق اقدام نمايد بر اساس رابطه زير مشمول جريمه خواهد شد .

ضريب جريمه × نرخ × ( مازاد توليد بر خلاف دستور شبكه ) = جريمه

ضريب جريمه برابر2 مي باشد .

بهاي توان ( هزينه ديماند )

بهاي توان توليدي در سال 74 برابر 45 ريال به ازاي يك كيلو وات در هر ساعت مي باشد . بهاي توان با توجه به ضرايب جدول زير تعديل و پرداخت خواهد شد .

 

بهاي پايه توان ، همه ساله بر اساس رابطه زير تعديل خواهد شد .
شاخص تورم نسبت به سال 74 × 0.34 × نرخ ارز جديد × 0.66 = ضريب تعديل بهاي ديماند
3000

 

ضرايب فصل و ساعت : ميزان توليد در ساعات . فصول مختلف در ضرايب مندرج در جدول زير ضرب و حاصل جمع ارقام تعديل شده مبناي پرداخت به فروشنده خواهد بود :

ارزش نسبي فصول و ساعات مختلف سال ( جهت محاسبه جريمه عدم آمادگي و يا پرداخت به فروشنده در صورت آمادگي واحد ) 

 

فصل

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

ساعت

عادي

اوج

كم باري

عادي

اوج

كم باري

عادي

اوج

كم باري

عادي

اوج

كم باري

ارزش نسبي

0

0.75

0

0

5

0

0

1.25

0

0

3

0فروشنده مي بايد با توجه به برنامه زماني تغييرات و احتمال خروج اضطراري واحد ها جدولي شامل توان توليدي ماهانه مطمئن خود را براي پنجسال آينده تعيين نمايد جدول مزبور مبناي خريد توان انرژي خواهد بود .

 

تبصره 1 :

بمنظور كمك به توليدكنندگاني كه كل برق خود را مستقيماً از طريق شبكه متوسط يا ضعيف كوتاه بدست مصرف كنندگان مي رسانند ( مازادي جهت انتقال به ساير نقاط شبكه از طريق شبكه طولاني ندارند ) بهاي توان توليدي بجاي 45 ريال موضوع اين ماده 50 ريال محسوب مي گردد.

تبصره 2 :

در صورتيكه فروشنده با هماهنگي قبلي با شبكه ( به هنگام برنامه ريزي سالانه تعميرات بلند مدت نيرو گاهها توسط مركز كنترل شبكه ) برنامه توان توليدي سال بعد خود را كاهش دهد بر اساس رابطه ذيل مشمول جريمه خواهد بود :

ضريب جريمه × بهاي توان × ( توان قراردادي منهاي توان توليدي ) = جريمه

ضريب جريمه برابر يك مي باشد .

تبصره 3 :

در صورتيكه فروشنده هماهنگي خود با شبكه را ( جهت كاهش توان توليدي برنامه ريزي شده بمنظور انجام تعميرات جزئي ) از يك هفته قبل انجام دهد ضريب جريمه موضوع تبصره يك برابر 1.5 خواهد بود .

تبصره 4 :

در صورتيكه فروشنده بدون هماهنگي با شبكه تواني كمتر از توان برنامه ريزي شده توليد نمايد ضريب جريمه موضوع تبصره يك برابر 2 خواهد بود .

تبصره 5 :

ساعاتي كه فروشنده وفق دستور شبكه نسبت به كاهش توان توليدي اقدام نمايد بر اساس توان برنامه ريزي شده بهاي مربوطه به وي پرداخت خواهد شد .

تبصره 6 :

بهاي پايه توان بر اساس 1460 ساعت كار تنظيم شده است در صورتيكه بر اساس درخواست مركز كنترل شبكه ، فروشنده مازاد بر ساعات پيك ( 1460 ساعت در سال ) برق توليد نمايد 10 درصد از بهاي توان ( 4.5 ريال به ازاي يك كيلو وات در هر ساعت ) به ازاي توليد توان درساعات غير پيك به وي پرداخت خواهد شد .

بهاي انرژي راكتيو :

در ساعاتيكه ضريب توان واحد ها بدرخواست مركز كنترل كمتر از 0.85 باشد جهت خريد انرژي راكتيو مازاد ، بهاي انرژي خريداري شده در ضريب جبران كه مطابق رابطه زير تعيين مي گردد ضرب خواهد شد .

1 - : توليد كنندگاني كه امكان ذخيره نمودن انرژي اوليه را ندارند .

 

  1 = ضريب جبران 0.85 < Cos φ

 

 

  0.85 = ضريب جبران 0.85 > Cos φ
  Cos φ

 

2-1 : توليد كنندگاني كه امكان ذخيره نمودن انرژي اوليه را دارند .

 

[( 1 - 0.85 ) × X% ] + 1 = ضريب جبران 0.85 < Cos φ
Cos φ

 

بيژن زنگنه
وزير نيرو
رونوشت:

- معاونت امور برق
تصویر نامه: